Zdravotní pojištění 2019: Jaké novinky nás čekají?

Nový rok přinese podnikatelům a živnostníkům zásadní změny v placení pojistného. Kromě toho, že budou platit nová pravidla pro zasílání plateb (od ledna se nebudou hradit zpětně), vzroste současně i výše minimální zálohy. Ta po dlouhé době zaznamená rekordní skok, který je však způsoben výrazným růstem mezd v příštím roce. Drobní živnostníci a podnikatelé platící měsíčně minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění budou na povinném pojistném hradit téměř o 400 Kč více. O změnách týkajících se sociálního pojištění jsme informovali minule, dnes se podíváme podrobněji na zdravotní pojištění.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podnikají v rámci hlavní činnosti musí každý měsíc odvádět do státní kasy zálohu na zdravotní a sociální pojištění. Doposud měli podnikatelé za povinnost uhradit měsíční zálohu na zdravotní pojištění do 8. dne následujícího měsíce na účet vybrané zdravotní pojišťovny, kterých je na trhu aktuálně sedm. Co tedy bude od ledna jinak?

Kdo bude muset sáhnout hlouběji do kapsy?

Povinnost hradit zdravotní pojištění alespoň v minimální výši se týká každého živnostníka, který má podnikání jako hlavní činnost. Tomu se nevyhne ani v případě, pokud v minulém roce skončil ve ztrátě nebo teprve začíná. Když ale podnikáte na vedlejší činnost, minimální zálohy platit nemusíte.

Aby bylo možno vypočítat novou výši minimální zálohy, je nutné znát výši průměrné mzdy pro následující rok, kterou každoročně vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Polovina průměrné mzdy je potom určujícím limitem tzv. stanoveného vyměřovacího základu. Pro rok 2019 je tento vyměřovací základ vypočítán na 16 349,50 Kč měsíčně. Pro srovnání: letos to dělá 14 989,50 korun za měsíc.

Výpočet průměrné mzdy vychází ze součinu všeobecného vyměřovacího základu ve výši 30 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0843. Pro rok 2019 se odhaduje na částku 32 699 Kč. Pro srovnání: v roce 2018 průměrná mzda činí 29 979 Kč.

Současně ovšem platí, že pro výpočet zálohy na zdravotní pojištění je rozhodující zisk, na který podnikatel dosáhl v předešlém kalendářním roce. Ze zisku se potom určí tzv. vyměřovací základ jako polovina zisku, tedy 50 % příjmů z podnikání po odečtení výdajů. Osoby samostatně výdělečně činné si mohou výdaje odečítat daňovou evidencí nebo paušálem. Přitom vyměřovací základ, ke kterému se podnikatel takto dopočítá, nemůže být nižší než stanovený vyměřovací základ.

Minimální záloha na zdravotní pojištění je tedy pro rok 2019 stanovena na částku 2 208 Kč. Podnikatelé a živnostníci si tak příští rok připlatí na pojistném o 184 korun více (letos se platí 2 024 Kč).

Jak vzrostou minimální odvody na pojistném?

Výrazný růst minimálních záloh je způsoben zvyšováním mezd v příštím roce. Minimální zálohu na zdravotní a sociální pojištění budou v roce 2019 hradit i drobní živnostníci a podnikatelé, kteří svou hlavní samostatnou výdělečnou činnost během následujícího roku teprve zahájí. Minimální záloha na sociální pojištění bude v roce 2019 činit 2 388 Kč a na zdravotní pojištění 2 208 Kč. Takže podnikatelé, kteří platí minimální zálohu na zdravotní a sociální pojištění zaplatí v celkovém souhrnu 4 596 Kč, což je o 383 Kč více než v roce 2018.

Změna bankovních příkazů

Kromě stanovení nové výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se od ledna změny dotknou také samotných plateb. Na rozdíl od pojištění sociálního se nová výše zdravotního pojištění hradí již od začátku roku, to znamená, že zálohu za leden (2 208 Kč) je nutné odeslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února. U sociálního pojištění se měsíční minimální záloha ve výši 2 189 Kč (stanovená v roce 2018) platí až do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018. Nová vyšší měsíční záloha (2 388 Kč) se poprvé hradí až za měsíc, kdy osoba samostatně výdělečně činná podá na místně příslušné SSZ přehled o příjmech a výdajích.

V případě, že zdravotní pojišťovně minimální zálohu na pojištění neodešlete nebo pošlete částku nižší, začne vám naskakovat dluh navýšený o penále. Zdravotní pojišťovna si pak napočítá 0,05 % z dlužného pojistného za každý den z prodlení. Pokud už v roce 2018 platíte více jak minimální zálohu, není nutné na začátku roku výši plateb nijak upravovat až do podání přehledu o příjmech a výdajích.

Podnikání na vedlejší činnost

Když začnete podnikat v rámci vedlejší činnosti (při zaměstnání, na mateřské, v důchodu, při studiu) první rok, nemusíte zálohy na pojistném hradit vůbec. Teprve až po podání přehledu o příjmech a výdajích v následujícím roce se doplatí zdravotní pojištění podle skutečně dosaženého zisku. Přehled se zdravotní pojišťovně podává obvykle měsíc po odevzdaném daňovém přiznání, tedy začátkem května. Výjimku mají pouze zaměstnanci, kteří neplatí zálohy na zdravotním pojištění ani v příštích letech. Pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu.

Pro podnikání jak v rámci hlavní činnosti, tak i vedlejší vždy platí, že pokud zaplacené zálohy neodpovídají reálným ziskům, je třeba je dodatečně doplatit. To samé platí i naopak, jestliže na zálohách zaplatíte více, pak vám zdravotní pojišťovna přeplatek vrátí.  

OSVČ s vyššími zisky budou v roce 2019 platit na povinném pojistném stejné částky jako v roce letošním.