Ulehčení pro dlužníky v době koronaviru

Ministerstvo spravedlnosti nezapomíná v těžkých časech koronavirové krize ani na dlužníky. Je více než zřejmé, že se jedná o osoby, které se dlouhodobě nachází v nepříznivých finančních podmínkách a kvůli zavádění různých vládních opatření proti šíření pandemie koronaviru se řadí mezi nejohroženější skupiny obyvatel.

Dlužníci jsou zpravidla bez jakékoli finanční rezervy, většinou nemají stálé zaměstnání a tudíž se kdykoli ze dne na den mohou lehce ocitnout bez příjmu. Tíha exekučního řízení a nutnost dodržení splátkového kalendáře při oddlužení ještě více prohlubuje jejich propad až na úplné dno. Nehledě na to, že dlužníci si kolikrát nesou na svých bedrech i více exekucí najednou. Jejich vymyhatelnost se však v současné situaci stává bezvýslednou.

Z toho důvodu vláda přišla s návrhem zákona, jehož cílem je ulehčit v této těžké době dlužníkům a ochránit podnikatele před insolvencí. Novela zákona zmírňuje podmínky pro osoby nacházející se v osobním bankrotu a umožňuje prominout některé zmeškané lhůty v soudních řízeních. Současně byla přijata další opatření týkající se provádění exekucí. Pojďme si tedy podrobně rozebrat, jaká pomoc je pro dlužníky připravena

Zastaví se exekuce?

Návrh ministerstva spravedlnosti, který má za úkol pomoci předluženým lidem, našel mezi poslanci na mimořádné schůzi kladnou odezvu a byl přijat. S čím tedy mohou dlužníci do budoucna počítat? Určitá omezení začnou platit u probíhajících exekucí a osobních bankrotů neboli oddlužení. Dlužníci se sice svých závazků nezbaví, ale podmínky splácení budou zohledněny k aktuální ekonomické situaci. V každém případě přijatá opatření dávají lidem možnost snadněji překlenout složité období, do něhož se v souvislosti s výskytem koronaviru mohou dostat. 

Zákon přináší spoustu novinek, které ovlivní již probíhající exekuční řízení. Až do 30. června nemohou exekutoři zabavovat věci, tedy provádět mobiliární exekuce a stejně tak provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení. Ministerstvo se tak snaží o to, aby zadlužené osoby během nouzového stavu a bezprostředně po něm nepřicházely o svůj majetek a nesnažily se řešit krizi rizikovou půjčkou. 

Toto omezení se ale nevztahuje na vybrané přednostní pohledávky jako jsou například dluhy na výživném, vymáhání pohledávek z náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví a vymáhání pohledávek z náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. 

Exekuce u valné většiny dlužníků probíhá formou strhávání peněz z bankovního účtu a tento způsob bude fungovat i nadále. Zde žádné změny nejsou. Stále platí stejná pravidla, že dlužníkovi musí zůstávat minimální částka na živobytí. Možná je dobré podotknout, že i ta má být vyšší. Vláda ještě před vyhlášením nouzového stavu schválila, že částka, na kterou nesmí exekutor sáhnout, od července stoupne. A to díky zvýšení životního minima. 

Některé pozměňovací návrhy skupiny poslanův nakonec ve vládě neprošly. Takže bez ohledu na přijatá krizová opatření se budou nadále zahajovat nové exekuce a nebudou zatím pozastaveny takzvané marné exekuce. Na program sněmovny se však dostanou v dohledné době. 

Nová pravidla exekuce

Samotné exekuční řízení pozitivně ovlivní také další nově přijatá pravidla pro vymáhání dluhu. Lépe na tom budou rodiny s malými dětmi, jejichž rodiče čelí exekuci. Pokud rodina získá daňový bonus na dítě, nově nebude tato částka postižena exekucí. Doposud platilo, že byl tento bonus plně postižitelný. Toto opatření pomůže zejména rodinám, které pociťují současný situaci už tím, že pobírají jen ošetřovné a ne plnou mzdu. 

U dražeb nemovitostí vzroste limit ze 30 000 na 100 000 Kč. Jestliže dluh nedosahuje hranice 100 000 korun, nemůže být dlužníkovi prodána jeho vlastní střecha nad hlavou. Přičemž částka 100 000 Kč nezahrnuje příslušenství a náklady v podobě sankcí, úroků z prodlení a nákladů na vymáhání, jedná se tedy o samotnou jistinu. 

V případě, že zaměstnanec při ukončení pracovního poměru obdrží odstupné, jeho výše se více zohlední. Exekucí nebude možné postihnout celou jedinou částku. Na odstupné bude nově nahlíženo tak, že se jedná o částku, která má dlužníkovi nahradit několik výplat. Nezabavitelná částka se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné představuje. 

Dlužníkům také zůstane větší finanční rezerva v hotovosti. Exekutor musí nově ponechat dlužníkovi na bankovním účtu až čtyřnásobek životního minima, tedy 15 440 Kč, oproti dosavadnímu dvojnásobku. Toto opatření se zároveň týká všech lidí, na které je nově uvalena exekuce

Do konce června se rovněž omezují pokuty za pozdní splácení. Sankce za pozdní placení dluhu mohou dosahovat maximální výše zákonných úroků z prodlení, tedy 10 % z dlužné částky. Dlužník ale musí prokázat, že mu včasné splnění peněžitého dluhu znemožnilo případně podstatně snížilo mimořádné opatření v době epidemie koronaviru. 

Návrh na odpuštění DPH u dluhu neprošel. Stát bude i nadále u služeb exekutorů a insolvenčních správců uplatňovat základní sazbu ve výši 21 %. Podle ministerstva financí by se taková úprava výrazně negativně projevila na státním rozpočtu. 

Co se změní u oddlužení?

Změny, které vláda schválila, se týkají pouze osobních bankrotů (oddlužení) zahájených před novelou insolvenčního zákona, to znamená do května 2019. Jestliže dlužník nebude dodržovat splátkový kalendář v důsledku koronavirové krize, soud osobní bankrot nezruší. V případě, že bylo oddlužení zahájeno až po loňské novele zákona, může dlužník v současné době požádat o přerušení oddlužení až na období jednoho roku. Nově může nastat osvobození od dluhů i tehdy, pokud dlužník v důsledku současné koronavirové krize splatí méně než 30 % dlužné částky. Jestliže bude požadovat změnu ve výši jednotlivých splátek, nebude nutné, aby splatil 50 % věřitelům. 

Do oddlužení budou moci nově vstoupit drobní živnostníci a další podnikatelé za stejných podmínek jako ostatní fyzické osoby a soud bude moci povolit oddlužení i přes nesouhlas věřitelů. Podle dosavadních pravidel dokázal jen jeden odůvodněný nesouhlas zabránit vstupu dlužníka do oddlužení, což by ho mohlo následně vést až ke konkurzu. 

Podnikatelům, kteří se v důsledku současné krize ocitnou na hraně existence, mohou v oblasti insolvencí pomoci i další opatření. V prvé řadě mohou odložit povinnost podat na sebe insolvenční návrh maximálně až do konce roku 2020. Dále jsou chráněni do konce srpna před věřitelskými insolvenčními návrhy a v neposlední řadě jim institut mimořádného moratoria umožňuje dál provozovat svůj podnik, jelikož jsou chráněni před rozhodnutím o úpadku. Odkladem těchto povinností se předpokládá, že jakmile znovu nastartuje ekonomika, podnikatelům se obnoví zakázky a snáze tak dostojí svým závazkům

Na živnostníky se nově vztahuje změna u zákona o spotřebitelském úvěru. Bude-li mít dlužník prodlení větší než 90 dnů, nebude moci výše smluvní pokuty přesáhnout 0,1 % z dlužné částky denně. Přičemž součet všech smluvních pokut nesmí přesáhnout jednu polovinu z celkové výše jistiny. Stejné pravidlo platí i pro běžné spotřebitele. Úvěrové společnosti také nebudou moci účtovat smluvní úrok vyšší jak zákonný úrok z prodlení, který je nyní stanoven na 9 % ročně

Od července více peněz

Ještě před nástupem epidemie koronaviru a vyhlášením nouzového stavu vláda schválila návrh ministerstva spravedlnosti, který lidem v exekuci či insolvenci ponechá v peněžence více peněz. Vzhledem k tomu, že vláda podpořila od dubna zvýšení životního minima, od července se bude základní nezabavitelná částka počítat jako tři čtvrtiny součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Pokud dlužník vyživuje děti, či jinou osobu (manžel/manželka se samostatnými příjmy) zvyšuje se základní částka o jednu čtvrtinu na každou takovou osobu. Částky životního minima vzrostou o 13 %, pro jednotlivce až na 3 860 Kč. 

Zvýšení životního minima umožní počítat nezabavitelnou částku z ještě vyššího základu, který od července stoupne zhruba na 7 772 korun. Výpočet nezabavitelné částky za každou vyživovanou osobu se bude nově počítat z jedné třetiny základu. Například u čtyřčlenné rodiny by měla nezabavitelná částka stoupnout na cca 15 550 Kč. 

Ministerstvo spravedlnosti ale poukazuje na fakt, že kvůli zvýšení nezabavitelné částky se může rozšířit okruh osob, které nebudou moci vstoupit do oddlužení, jelikož jejich měsíční splátka by klesla pod požadované minimum. V případě dříve zahájených insolvenčních řízení by mohli mít dlužníci problém splatit věřiteli minimálně 30 % z objemu pohledávky.

Výpočet hranice, od které se veškerý zbytek příjmů sráží bez omezení ve prospěch věřitelů, zůstává stejný jako doposud. Vždy se jedná o čistou mzdu převyšující dvojnásobek součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Horní limitující hranice výrazně stoupla po novele insolvenčního zákona v loňském roce. 

Vzhledem k tomu, že se současná nepříznivá ekonomická situace ve společnosti promítá i mezi dlužníky, vláda se snaží příslušnými kroky zmírnit její tvrdý dopad. Exekutorská komora ČR vyzvala soudní exekutory, aby se v maximální možné míře snažili vyhovět žádostem o splátkový kalendář a byli vstřícní při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení. Novela zákona počítá s tím, že exekutoři budou zastavovat exekuce, u nichž se v posledních třech letech nevymohlo dostatek peněžních prostředků na pokrytí nákladů celé exekuce.