Sociální pojištění 2019: Změny v placení i výši záloh

Každý rok bývá tradičně spojen se změnami v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a ani ten nadcházející nebude žádnou výjimkou. Osoby samostatně výdělečně činné musí od příštího roku počítat nejen s vyššími zálohami, ale budou pro ně platit také nová pravidla v placení a v neposlední řadě se dotknou i nemocenského pojištění. V dnešním článku se tedy podíváme na podrobnosti týkající se sociálního pojištění, na zdravotní dojde řada příště.

Povinnost hradit si sociální pojištění alespoň v minimální výši platí pro všechny podnikatele a živnostníky bez výjimky. Pro stanovení minimální zálohy je však rozhodující, zda se jedná o podnikání v rámci hlavní nebo vedlejší činnosti. Sociální pojištění hradí podnikatelé vždy na účet místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení a to do 20. dne následujícího měsíce. Co ale bude od nového roku jinak než doposud?

Minimální zálohy vzrostou měsíčně o dvě stovky

Výše měsíční zálohy na sociální pojištění, respektive důchodové pojištění, závisí na dosaženém zisku v předešlém kalendářním roce. Pro stanovení konkrétní výše zálohy je rozhodující vyměřovací základ. Ten je u osoby samostatně výdělečně činné stanoven jako jedna polovina jeho dvanáctiny (pokud je činnost vykonávána po celý rok). Sazba pojištění pak činí 29,2 %. Jestliže nastane případ, že je vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a měsíčně budete platit jen minimální zálohu na pojistném.

Pro výpočet nové minimální zálohy v roce 2019 musíte znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Ta se pro rok 2019 odhaduje na 32 699 Kč (letošní průměrná mzda činí 29 979 Kč) a je tvořena součinem všeobecného vyměřovacího základu ve výši 30 156 Kč a přepočítaného koeficientu 1,0843, zaokrouhleno na celé koruny nahoru. Minimální záloha je potom vypočtena jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 8 175 Kč.

Podle těchto pravidel je velmi snadné získat výši minimální zálohy na pojistné pro rok 2019, která po zaokrouhlení činí 2 388 Kč. Oproti letošnímu roku se zvýší o 199 Kč.

Roční vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celou dobu 12-ti měsíců odpovídá částce 98 100 Kč (8 175 x 12). Jestliže podnikatelská činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých byla činnost skutečně vykonávána.

U osob samostatně výdělečné činných, které vykonávají vedlejší činnost (podnikání při zaměstnání, studiu, důchodu, na mateřské, apod.) se minimální záloha vypočte jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy, tzn. z částky 3 270 Kč. Pro příští rok bude tedy platit minimální záloha ve výši 955 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2019 bude 78 476 Kč. Pokud vaše příjmy z vedlejší činnosti nepřesáhnou po odečtení výdajů tuto hranici, nemusíte za daný rok platit sociální, respektive důchodové pojištění a v roce 2020 ani zálohy. Avšak současně platí, že vždy záleží na tom, co vám vyjde v přehledu. Případně budete muset pojistné za rok 2020 zpětně doplatit.

Platba záloh bude od ledna jinak

Pro podnikatele a drobné živnostníky platí, že nová výše záloh se hradí až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. Obvykle to bývá duben, protože přehled se odevzdává nejpozději do jednoho měsíce po daňovém přiznání. Pokud budete v roce 2019 teprve s podnikáním začínat, pak budete platit od počátku činnosti minimální zálohy.

Od 1. ledna 2019 nastane zásadní změna u pravidel pro placení pojistného. Od nového roku se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. To znamená, že lednová záloha na pojistné bude splatná během měsíce ledna a ne jako dosud až 20. února, jak platí podle stávajících pravidel. Lhůta na zaplacení běží od prvního do posledního dne daného měsíce (například tedy od 1. – 31. ledna). V případě, že se s platbou opozdíte, za každý den prodlení vám naúčtují 0,05 % z dlužné částky.

Za nemocenské pojištění si připlatíte

Nemocenské pojištění je pro podnikatele a živnostníky zcela dobrovolné a nevzniká tedy žádná zákonná povinnost na jejich úhradu. Avšak vedle minimální zálohy na sociální pojištění poroste po několika letech také minimální pojistné na nemocenské pojištění. Stejně jako u sociálního pojištění se minimální nemocenské pojištění odvíjí od minimálního vyměřovacího základu. Ten z původních 5 000 Kč vzroste od roku 2019 na 6 000 Kč. Minimální pojistné se potom vypočítá jako 2,3 %, což činí pro rok 2019 částku 138 Kč.

I pravidelných plateb na nemocenské pojištění se budou týkat stejná pravidla jako u sociálního pojištění, kdy se zálohy budou hradit za měsíc, na který se vztahují. Takže minimální pojistné za leden 2019 ve výši 138 Kč je třeba zaplatit nejpozději do 31. dne v měsíci. Od nového roku budou ale platit mírnější pravidla pro zánik pojistného kvůli opožděné platbě pojistného.

V souvislosti s nemocenským pojištěním je určitě dobré zmínit i to, že od 1. července 2019 by mělo dojít ke zrušení karenční doby a v případě nemoci se budou proplácet i první tři dny.