Přiznání k dani v roce 2019: Co může snížit daň z příjmů?

Březen je měsíc daňového přiznání a kdo nemá daňového poradce, musí se o všechno postarat sám. Pokud nestihnete přiznání k dani odevzdat do pondělí 1. dubna 2019, nebo nedoložíte plnou moc, kterou jste dali daňovému poradci, můžou vám úředníci napočítat úroky za každý den prodlení. Sice v prvním dubnovém týdnu mohou k vám být ještě vstřícní a dalších pět pracovních dnů vám projde bez pokuty, ale pozdější termín už nikdo akceptovat nebude. Z toho důvodu je lepší neotálet a splnit si své povinnosti včas. Růžový formulář je k dispozici na podatelně každého místně příslušného pracoviště finančního úřadu nebo ke stažení na internetu. Přitom nemusíte vůbec řešit, pod který finanční úřad (dle místa trvalého bydliště) spadáte. Daň z příjmů můžete podat kdekoli, úředníci si je sami přepošlou mezi sebou. Stejně tak i podání samotného formuláře není určujícím termínem pro zaplacení daně. Tu můžete uhradit kdykoli do 1. dubna 2019 bez ohledu na to, kdy jste přiznání podali. Od data, kdy podáte Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, se ale odvíjí podání Přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Lhůta je stanovena na 30 dní. Při výpočtu daně lze využít i různé slevy, díky nimž dokážete také nějakou korunu ušetřit. Snížit daň můžete daňovými slevami a odečitatelnými položkami. A právě na ně se dnešním článku zaměříme.

Jak snížit daně?

Daň si můžete snížit dvěma základními způsoby: daňovými slevami a odečitatelnými položkami. Mezi nimi je ale jeden rozdíl. Zatímco daňové slevy odečítáte od vypočtené daně z příjmů, odečitatelné položky odečítáte už od daňového základu. Přitom každá stokoruna u daňové slevy představuje skutečnou stokorunovou úlevu, zatímco u odečitatelné položky je to jen 15 Kč. Důvodem je 15% daň, která se počítá ze základu. Jestliže tedy snížíte daňový základ o 100 Kč, výsledná daň se sníží jen o 15 Kč, protože sazba daně z příjmů je 15 %. Daňové slevy jsou pro poplatníka mnohem výhodnější.

Co sníží základ daně?

V daňovém přiznání můžete rovnou srazit základ daně a na výsledné dani pak zaplatíte méně. Základ daně zjistíte tak, když od příjmů za rok 2018 odečtete výdaje, přičemž sazba daně z příjmů je stanovena na 15 %. Než začnete ale daň počítat, můžete ještě základ daně snížit o tzv. nezdanitelné části. Teprve až ze základu daně sníženého o tyto odečitatelné položky se počítá 15% daň z příjmů, od které mohou dále být odečteny další daňové slevy.

Základ daně za rok 2018 může ponížit:

Hypotéka a úvěr ze stavebního spoření – základ daně můžete ponížit o uhrazené úroky z hypotéky a stavebního spoření, které jste uhradili v roce 2018. Na jednu domácnost je maximum daňového odpočtu stanoveno na 300 000 Kč za rok, pokud jste úvěr spláceli jen část roku, pak je hranice odpočtu 25 000 Kč za každý měsíc splácení. Současně je podmínkou, že úvěr slouží k stavbě, rekonstrukci či koupi nemovitosti, kterou využíváte k trvalému bydlení. Nevztahuje se tedy na chaty, chalupy či další podobné objekty.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření – odečíst můžete pouze ty příspěvky, které jste si platili sami za sebe (nejedná se o příspěvky zaměstnavatele) v jednotlivých kalendářních měsících nad limit jeden tisíc korun. Pokud jste platili v roce 2018 méně než jeden tisíc korun, daňový základ si nesnížíte, ale když jste například každý měsíc hradili částku 1 300 Kč, odečtete za každý měsíc 300 Kč. Horní hranice odpočtu za rok 2018 je stanovena na 24 000 Kč, pokud jste každý měsíc hradili 3 000 Kč, můžete ji použít. V případě, že jste penzijní připojištění v roce 2018 předčasně zrušili, ztrácíte tím nárok na daňový odpočet.

Životní pojištění – za rok 2018 můžete odečíst platby maximálně ve výši 24 000 Kč. Máte-li vícero životních pojištění, můžete jednotlivé částky sčítat, ale limitní hranice se nijak nemění. I zde platí, že nelze odečítat příspěvky od zaměstnavatele. Odpočet na životní pojištění se týká pouze smluv, v nichž je sjednáno, že pojistné plnění bude vyplaceno nejdříve ve vašich šedesáti letech a nejdřív po pěti letech od uzavření smlouvy, případně musí smlouva odpovídat požadované hranici minimální pojistné částky při dožití.

Dobročinnost, dárcovství – od základu daně lze odečíst příspěvky poskytnuté v roce 2018 na charitu, ekologii, kulturu, školství, nebo i věcné dary. Podrobný seznam všech příspěvků je uveden v zákoně o dani z příjmů. Základní podmínkou tohoto odpočtu je, že jste minulý rok věnovali na tyto účely dohromady nejméně tisíc korun nebo alespoň 2 % svého daňového základu. Horní hranicí odpočtu je potom 15 % základu daně.

Vzdělávání – jestliže jste minulý rok absolvovali kurz nebo školení zakončené zkouškou s certifikátem, můžete základ daně ponížit až o deset tisíc korun. Nárok na odpočet však nevzniká, pokud toto školení hradil zaměstnavatel a nebo ho vykazujete jako daňový výdaj v podnikání. Současně nelze zahrnout platby za studium na střední či vysoké škole, nebo autoškolu.

Odborové příspěvky – máte-li jako zaměstnance potvrzení odborové organizace, můžete odečíst své členské příspěvky. Horní hranicí jsou 3 000 Kč ročně a současně odpočet nesmí přesáhnout 1,5 % ročních zdanitelných příjmů ze závislé činnosti.

Daňová ztráta – jako odečitatelná položka je stanovena i daňová ztráta z podnikání z předešlých pěti let. Daňové přiznání povinně odevzdávají podnikatelé i přesto, že se ocitnou ve ztrátě. Pokud ztrátu odečítáte, vyplníte speciální přílohu k daňovému přiznání. O ztrátu moho podnikatelé snížit své další příjmy například z pronájmu, kapitálového majetku, apod., kromě příjmů ze zaměstnání.

Daňové slevy

Základ daně, snížený o nezdanitelné části uvedené výše, ještě pořád není konečnou cifrou. Ze získaného výsledku se nejprve vypočte patnáctiprocentní daň z příjmů fyzických osob, která je dále ještě ponížena o různé daňové slevy. Teprve potom se dopočítáte k finálnímu výsledku.  

Přehled slev pro daňové přiznání za rok 2018:

Základní daňová sleva na poplatníka – sleva náleží každému, kdo měl v loňském roce alespoň po část roku zdanitelné příjmy. V roce 2018 to dělá 24 840 Kč. Jestliže jste byli loni zaměstnáni jen část roku a v určitých měsících v evidenci úřadu práce a pobírali podporu, nebo na mateřské, zkrátka nevydělávali jste, pak se vám vyplatí přiznání podat i když vlastně nemusíte. Tuto slevu můžete čerpat v plné výši bez ohledu na okolnosti. V případě, že jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili celou, finanční úřad vám vyplatí vratku daně.

Sleva na manželku nebo manžela – slevu na manželku či manžela můžete odečíst jen tehdy, pokud příjmy druhého partnera za celý rok nepřesáhly 68 000 Kč. Daňová sleva na manželku či manžela dělá 24 840 Kč za rok, jestliže je držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se na dvojnásobek. Oproti předešlým letům můžete tuto slevu v daňovém přiznání za rok 2018 kombinovat s výdajovými paušály. Daňovou slevu na manželku či manžela lze uplatnit i jen po část roku, měsíčně činí 2070 Kč. Podmínkou ovšem je, že v daném měsíci partneři spolu žili ve společné domácnosti jako manželé nebo registrovaní partneři. Roční příjmy partnera se nijak nedokládají, potvrzují se pouze čestným prohlášením, které se přiloží k daňovému přiznání.

Sleva na dítě a daňový bonus – daňové zvýhodnění lze uplatnit na vyživované dítě do 26 let, které studuje a nebo se kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemůže připravovat na budoucí povolání. Současně musíte s dítětem žít ve společné domácnosti. Za rok 2018 je sleva na první dítě vyšší než v předešlých letech, měsíčně 1 267 Kč, na druhé 1617 Kč měsíčně a na třetí a každé další 2017 Kč za měsíc. Zvýhodnění na dítě může uplatnit vždy jen jeden daňový poplatník, nevztahuje se na dítě družky nebo druha. Když vám ale při započtení slevy na dítě klesne daň z příjmů do záporných hodnot, stát vám výsledný rozdíl vyplatí jako daňový bonus. Bonus je maximálně 60 300 Kč ročně, nejméně 100 Kč. Abyste ale na bonus měli nárok, musíte splnit podmínku, že vaše příjmy ze zaměstnání nebo podnikání v roce 2018 byly alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.

Školkovné – slevu je možné čerpat za poplatky v předškolním zařízení, které musí potvrdit jejich provozovatel. Z daně z příjmů za rok 2018 lze odečíst až 12 200 Kč ročně. Přitom slevu čerpá jen jeden z rodičů a o dítě musí pečovat a žít s ním ve společné domácnosti. Výdaje na školkovné se uplatňují podle data, na které se vztahují.

Sleva pro studenty – pracující student může uplatnit daňovou slevu na studium, která za rok 2018 činí maximálně 4020 Kč. Sleva se týká jen studentů do 26 let věku, případně 28 let, pokud studují v prezenčním doktorském studijním programu na státem uznané škole. K daňovému přiznání je nutné doložit potvrzení o studiu.

Sleva pro lidi se zdravotním postižením – lidé pobírající invalidní důchod prvního a druhého stupně si mohou daň z příjmů za rok 2018 snížit o 2520 Kč, třetího stupně o 5040 Kč. Držitel průkazu ZTP/P odečítá z daně 16 140 Kč. Kdo splňuje podmínky jen po část roku, odečítá z uvedené sumy jednu dvanáctinu za každý měsíc.

Sleva na EET – podnikatelé mohou díky povinnému elektronickému evidování tržeb jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů ve výši až 5 000 Kč na pořízení a provoz EET. Maximem daňové úlevy je rozdíl mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Nárok na slevu není nutné dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru. Sleva je určena fyzickým osobám za zdaňovací období, v němž poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli dle zákona o EET za povinnost evidovat.

V případě, že vám Přiznání k dani z příjmů vyplní vaše účetní, nezapomínejte, že jej musíte odevzdat sami a platí pro vás nejzazší termín 1. dubna 2019. Prodloužená lhůta (1. července 2019) platí jen tehdy, pokud vám daňové přiznání zpracuje daňový poradce.