Práce na dohodu 2019: Jak vypadají nové změny?

Chcete letos pracovat na dohodu? Víte, co to všechno obnáší a jaké platí podmínky? Se zaměstnavatelem můžete kromě klasické pracovní smlouvy uzavřít také dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Přitom je úplně jedno, zda se jedná o práci na plný úvazek či brigádu. Každý pracovněprávní vztah se však řídí trochu jinými pravidly, a proto je určitě dobré alespoň něco málo o nich vědět. Podle toho se pak můžete se zaměstnavatelem lépe dohodnout, kterou formu zvolíte. Hodně záleží na tom, jakou práci budete konkrétně vykonávat. V praxi se například využívá dohoda o pracovní činnosti pro krátkodobější zaměstnávání brigádníků nebo když chcete pracovat na poloviční pracovní úvazek, třeba uzavřený i na dobu neurčitou. Zato dohoda o provedení práce je lépe přizpůsobena pro delší pracovní spolupráci. Pro každou z obou variant práce na dohodu vyplývají pro zaměstnance a zaměstnavatele jiné povinnosti, co se týče odvodů na sociální a zdravotní pojištění, dani z příjmu, případných zvýhodnění atd. Když ale podepíšete dohodu o pracovní činnosti po prvním lednu 2019, stane se nejen pro vás, ale i zaměstnavatele výhodnější. Vzhledem k tomu, že vzroste částka započitatelného příjmu, ušetří obě strany. Avšak jakékoli zaměstnání musíte ošetřit písemně, jinak se dohoda podle zákoníku práce považuje za neplatnou.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce (DPP) je jednodušší variantou práce na dohodu a pouze dočasnou variantou pracovní smlouvy. U ní platí limit jen pro počet odpracovaných hodin, jinak ji můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Pro jednu firmu můžete odpracovat maximálně 300 hodin ročně. V písemné smlouvě je nutno uvést dobu, na jakou se dohoda uzavírá, činnost, kterou budete vykonávat a také smluvenou odměnu.

Veškeré odvody na pojistném a daně se odvíjí od minimální mzdy, která byla pro rok 2019 stanovena na 13 350 Kč, to znamená, že se oproti loňskému roku zvýšila o 1 150 Kč.

Pokud máte výdělek do 10 000 Kč, pak jste posuzováni jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a zaměstnavatel za vás nemusí odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Povinnou měsíční zálohu na minimální zdravotní pojištění, které se v roce 2019 zvýší na částku 1 803 Kč za vás odvede stát a nebo si ji zaplatíte sami.

Pokud máte výdělek nad 10 000 Kč, pak zaměstnavatel z vaší odměny za práci musí odvést sociální a zdravotní pojištění a vám se tak úměrně snižuje čistý zisk.

Limit 10 000 Kč je určující pro způsob zdanění. Přestože se daňové povinnosti nelze vyhnout, díky slevě na dani se často stane, že v konečném výsledku ani žádnou daň nezaplatíte. Když podepíšete u zaměstnavatele růžový formulář Prohlášení k dani a je váš výdělek nižší než 10 000 Kč, strhne vám zaměstnavatel zálohu na dani ve výši 15 %, ale současně z ní může odečíst slevy na dani. Zde záleží na tom, jaké slevy vy jako konkrétní osoba můžete uplatnit (vyživované dítě, školkovné, sleva na manžela či manželku, apod.). Když růžový papír nepodepíšete, zaměstnavatel vám strhne 15-ti procentní srážkovou daň a slevy na dani uplatnit nemůže. Slevu na dani ale můžete zahrnout do daňového přiznání, které budete za daný rok podávat.

V případě, že si měsíčně vyděláte více jak 10 000 Kč hrubého, zaměstnavatel vám z odměny za práci strhne tzv. zálohovou daň, která se také počítá jako 15 %, ale tentokrát ze superhrubé mzdy.

Chcete-li někdy v budoucnu pracovní činnost na základě dohody o provedení práce ukončit, pro zaměstnance a zaměstnavatel platí to samé. Obě strany mohou smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Vhodné je však zaměstnavateli tuto skutečnost oznámit písemně, přičemž počítejte s výpovědní lhůtou 15 dní.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Obdobná pravidla jako jsou u dohody o provedení práce platí i u dohody o pracovní činnosti, kdy můžete smlouvu uzavřít s několika zaměstnavateli najednou. Přitom ale platí, že u žádného z nich nesmíte týdně odpracovat více jak 20 hodin, tedy polovinu klasické pracovní doby. Limit dvacet hodin týdně se potom průměruje za celou dobu trvání DPČ, avšak maximálně za 52 týdnů. Také DPČ musí být uzavřena písmeně a jasně vymezovat druh práce, rozsah pracovní dobu, sjednanou odměnu a dobu, na kterou se uzavírá. Dohodu o pracovní činnosti využívají firmy zejména v okamžiku, když chtějí někoho zaměstnat na kratší pracovní úvazek nebo třeba v období letních dovolených, kdy potřebují někoho na záskok.

Podmínky pro práci na dohodu o pracovní činnosti se pro rok 2019 zásadně liší oproti loňskému roku a práce na DPČ se tak stává výhodnější. Od 1. ledna 2019 se zvyšuje limit pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, a to na částku 3 000 Kč (doposud to bylo 2 500 Kč). U zdravotního pojištění se do limitu započítává skutečně dosažený výdělek, zatímco u sociálního pojištění je rozhodující částka uvedená v dohodě o pracovní činnosti. Jestliže například budete mít v dohodě sjednanou měsíční odměnu vyšší než 3 000 Kč, ale váš výdělek bude v daném měsíci z nějakého důvodu menší, pak sociální pojištění stejně odvedete. Co se týče důchodového pojištění, mění se i částka započitatelného příjmu pro rok 2019.

Novinkou pro rok 2019 je to, že odvody na zdravotní pojištění musí zaměstnavatel provádět teprve tehdy, jakmile peněžní odměna zaměstnance dosáhne částky 3 000 Kč. Bude-li odměna nižší, musí si zaměstnanec hradit pojištění sám jako samoplátce a nebo se na něj vztahují výjimky, kdy za pojištěnce hradí povinné pojistné stát.

Dohoda o pracovní činnosti rovněž zakládá účast na nemocenském pojištění, pokud trvala nebo měla trvat alespoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc dosáhla částky rozhodné pro účast na pojištění. Pokud bude ale váš příjem v roce 2019 nižší než 3 000 Kč, nemáte nárok na nemocenské dávky, ani se vám délka zaměstnání nepočítá do odpracované doby pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

Pokud jste u jednoho zaměstnavatele uzavřeli více než jednu dohodu o pracovní činnosti, pak se třítisícový limit vztahuje na jejich součet. Jestliže ale pracujete na DPČ u vícero firem, pak rozhodující hranice 3 000 Kč platí u každého zvlášť.

Zvýšení limitu na 3 000 Kč má dopad ale jen na odvody zdravotního a sociálního pojištění, pro daň z příjmů neplatí. Pro daňovou povinnost i nadále platí limit 2 500 Kč a způsob zdanění má tedy stejná pravidla jako u dohody o provedení práce.

Od ledna 2019 se jeví pracovněprávní vztah na základě dohody o pracovní činnosti výhodnější, jelikož máte možnost vydělat si čistého o pětistovku více bez pojistné zátěže. Ušetří tak nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé.