Jednodušší oddlužení: Jaká jsou nová pravidla osobního bankrotu?

S prvním červnem začínají platit nová pravidla osobního bankrotu. Šance na oddlužení se tak oproti dřívějšku otevírá více lidem, kteří uvízli v dluhové pasti. Novela insolvenčního zákona zahrnuje největší změny v osobním bankrotu od jeho zavedení v roce 2008. Svých závazků se mohou dlužníci zbavit už za tři nebo pět let. Přitom za podání insolvenčního návrhu nezaplatíte předem ani korunu. Zbytečné jsou rovněž obavy ze složitosti a velkého papírování. Pokud žadatel splní základní podmínky osobního bankrotu, nic nebrání v tom, abyste se nemohli jednou provždy oddlužit. Oddlužení dokáže zastavit i již probíhající exekuční řízení a bylo by tedy vážně škoda této možnosti nevyužít. Ke zpracování samotného návrhu na oddlužení jsou kompetentní pouze zástupci právnických profesí, jejichž prostřednictvím je návrh dále postoupen k soudnímu projednání. Na vás je pouze doložit potřebné dokumenty a listiny. Avšak za tu trochu námahy to jistě stojí. Co tedy přináší insolvenční zákon nového?

Komu se otevře cesta k osobnímu bankrotu?

První a docela zásadní změna se týká toho, kdo vůbec může na sebe vyhlásit osobní bankrot. Doposud platilo, že soud nejprve zhodnotil vaše příjmy a posoudil vaši schopnost uhradit zákonem stanovenou minimální částku celkového dluhu. Z tohoto pohledu se dá považovat osobní bankrot pro dlužníky za výhru. Od 1. června 2019 na oddlužení dosáhne každý, kdo je schopen měsíčně platit poplatky insolvenčnímu správci, což je obvykle 1 100 Kč, a současně dokáže minimálně stejnou částku splácet i věřitelům. To znamená, že během pěti let by dlužník dohromady zaplatil 130 000 Kč (65 000 Kč insolvenčnímu správci, 65 000 Kč věřitelům). Přičemž už jen samotné zahájení insolvenčního řízení chrání dlužníka před exekutorem, čímž následně nedochází ke zvyšování celkového dluhu (náklady exekučního řízení, sankční poplatky, apod.). Zavedení maximální hranice dluhu v návrhu neprošlo.

Základní pravidla zůstávají zachována

Základní pravidlo o tom, že dlužník nesmí mít nepoctivý záměr zůstává zachováno. Tato formulace sice není zákonem podrobně definována, ale předpokládá se, že by se žadatel o oddlužení neměl záměrně zbavovat majetku, zatajovat příjmy a uvádět nepravdivé informace.

Další dosavadní pravidlo vyžaduje, aby dlužník během celého oddlužovacího procesu k úhradě dluhu vynaložil veškeré úsilí, které je možné po něm požadovat. Jednoduše řečeno, veškerý příjem nad rámec minimálně stanovené částky půjde na splátku dluhu věřitelům. Stejně tak i jakékoli mimořádné příjmy, kdy třeba vyhrajete v loterii, obdržíte peněžní dar nebo něco zdědíte, musíte tuto skutečnost oznámit insolvenčnímu správci a ten peníze dále přerozdělí věřitelům.

Novela insolvenčního zákona také nic nezměnila na tom, že žadatel o osobní bankrot musí mít dluhy alespoň u dvou věřitelů, které jsou více jak 30 dnů po splatnosti a dlužník je není schopen plnit. Pokud tuto podmínku nesplňujete a máte dluhy například pouze vůči jedné finanční společnosti (nebankovní půjčka, dluhy z kreditní karty, apod.), soud vaši žádost zamítne.

Po celou dobu probíhajícího osobního bankrotu na dlužníka dohlíží insolvenční správce. Pokud zjistí, že se dlužník i nadále zadlužuje nebo porušuje ostatní základní podmínky, pak by měl osobní bankrot přerušit.

Po 3 nebo 5 letech bez dluhů

Výrazné změny nastávají ohledně doby, za jakou se můžete oddlužit. Doposud platila standardní doba pěti let, kdy dlužníci museli uhradit minimálně 30 % z celkového objemu dlužné částky. Od června to jde ale podstatně rychleji a oddlužit se můžete ve zkrácené variantě již za tři roky, případně i za kratší dobu, pokud ovšem dlužník splatí veškeré své závazky.

Tříletou variantu mohou využít především příjemci starobního nebo invalidního důchodu, a to bez ohledu na to, jakou část dluhů nakonec splatí. Pro tuto skupinu osob je tedy podle zákona oddlužení možné za výrazně mírnějších podmínek.

Novela insolvenčního zákona uvádí, že oddlužení je splněno, pokud:

  • dlužník uhradil nezajištěným věřitelům pohledávky v plné výši
  • dlužník uhradil nezajištěným věřitelům během tří let alespoň 60 % jejich pohledávek
  • dlužník uhradil nezajištěným věřitelům během pěti let alespoň 30 % jejich pohledávek

Jedna z důležitých změn má rovněž udělat konec nepřiměřeným sankcím a odradit ty věřitele, kteří do podmínek úvěrové smlouvy dávají nepřiměřené smluvní pokuty a úroky. Od června letošního roku totiž platí, že se z příslušenství vyššího než samotná jistina stává podřízená pohledávka, což se v praxi projeví tak, že ji věřitel nakonec nedostane.

O konci oddlužení rozhodne soud

Po uplynutí stanovené doby o konci osobního bankrotu opět rozhodne soud. Ten posoudí, nakolik se dlužník snažil splácet maximum ze svých závazků a současně splnil podmínku minimální výše uhrazených pohledávek věřitelům. Jestliže soud neshledá žádné pochybení ze strany dlužníka, oddlužení potvrdí a zbytek dluhu je dlužníkovi navždy odpuštěn. Tím pádem může začít s úplně čistým štítem nanovo.

Co ale s dlužníkem, který se snažil po dobu pěti let ze všech sil splatit maximum, ale nakonec nedokázal věřitelům zaplatit ani 30 %? V takovém případě je zcela na posouzení soudu, jak bude na dlužníka pohlížet. Při rozhodování by mu měly pomoci pravidelné zprávy od insolvenčního správce, avšak konečný verdikt závisí na benevolenci daného soudu. Není tedy zcela automatické, že když proplujete úspěšně pětiletým obdobím oddlužení, ať už splatíte jakoukoli částku, soud nebude mít důvod oddlužení neschválit.

Kdo podává návrh na oddlužení?

Pokud dlužník splňuje základní podmínky pro oddlužení stanovené insolvenčním zákonem, musí jako první krok vypracovat návrh na oddlužení a podat ho k soudu. Kvalita sepsaného návrhu je neméně důležitá, mnohdy na něm závisí úspěšné zahájení insolvenčního řízení. Soudy nejsou ochotny tolerovat jakékoli formální chyby a po administrativní stránce musí být vše v pořádku. Tím se však dlužníci nemusí vůbec zabývat. Od června stejně jako doposud platí, že návrh na oddlužení může vypracovat a podat k soudu pouze akreditovaná osoba (notář, insolvenční správce, advokát, exekutor) nebo nezisková organizace.

Odměna za zpracování samostatného insolvenčního návrhu je zákonem stanovena maximálně ve výši 4 000 Kč, za manželský insolvenční návrh zaplatíte 6 000 Kč. Tento poplatek ale neplatíte předem, ale až po zahájení insolvenčního řízení a automaticky se vám potom strhává z měsíčních splátek. Na vyhlášení osobního bankrotu nemusíte tedy šetřit a pokud jste v platební neschopnosti, pak je zcela zbytečné cokoli odkládat.

Nově nemusí dlužníci k návrhu přikládat přílohu v podobě kompletního seznamu svých závazků. Současně nemusí předkládat přehled o svých očekávaných příjmech v příštích pěti letech, ale pouze pro následujících 12 měsíců. I tímto je administrativa v počátku výrazně zjednodušena.

Nezabavitelná částka stoupne

Pro všechny dlužníky, tedy i ty, kteří jsou v současné době v exekuci nebo insolvenci, platí další vítaná změna. Dlužníkům se zvyšuje hranice příjmů, nad níž jdou všechny peníze na splátky dluhů věřitelům. Takže řečeno jinými slovy, zvyšuje se nezabavitelná částka, na kterou už insolvence nedosáhne. Dlužníci by tak mohli mít větší motivaci k tomu, aby zvýšili své příjmy a více vydělávali. Tím by mohli rychleji dosáhnout na oddlužení a rodinný rozpočet by nebyl tak dlouho zatížen splátkami dluhu.

Proplout úspěšně celým oddlužovacím procesem je sice na jednu stranu velmi náročné, avšak pro mnoho předlužených jedinců je kolikrát posledním východiskem z nouze. Díky jednodušším podmínkám osobního bankrotu může od června na oddlužení dosáhnout podstatně větší okruh dlužníků.