Jak se změní příspěvek na živobytí v roce 2020? Kdo má na něj nárok?

Jste bez práce a nevíte, jak finančně zabezpečit rodinu? Skončila vám výplata podpory v nezaměstnanosti? Nebo na podporu nemáte vůbec nárok? Ocitnout se ve finanční nouzi je bezpochyby velmi nepříjemná věc. Než se vám ale podaří opět plnohodnotně zapojit do pracovního procesu, můžete využít finanční výpomoc od státu. Každá osoba, která řeší nedostatečný příjem a nachází se ve hmotné nouzi, může dostat tzv. příspěvek na živobytí.

Ten spadá do stejné skupiny jako doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Na příspěvek na živobytí po splnění daných podmínek dosáhne nejen jednotlivec, ale i celá rodina. Může být vyplácen formou životního, případně existenčního minima. Co všechno tyto dva pojmy obsahují? A dočkáme se v letošním roce 2020 zvýšení stanovené hranice? 

Co je příspěvek na živobytí?

Příspěvek na živobytí je jednou z dávek hmotné nouze, která náleží jednotlivci či okruhu společně posuzovaných osob (rodině) v případě, že jejich sociální a majetkové poměry neumožňují hradit náklady základních životních potřeb (jídlo, hygiena, ošacení, atd.). Taková situace se týká zejména osob bez zaměstnání vedených na úřadu práce. Pokud se totiž nesnažíte sami zlepšit finanční příjem vlastním přičiněním a nespolupracujete s úřadem práce (třeba bezdůvodně odmítnete nabízenou práci), příspěvek na živobytí vám přiznat nelze. 

Kdo dosáhne na příspěvek na živobytí?

I když jste v evidenci úřadu práce, neznamená to automaticky, že máte nárok na příspěvek na živobytí. Abyste na něj dosáhli v plné výši, musíte splnit několik dalších podmínek. Částka na živobytí je pro každého určena individuálně, podle toho, jak úředníci vyhodnotí vaší snahu o získání příjmu, momentálních možností a všech okolností. Pokud se stanovuje částka pro okruh společně posuzovaných osob, jednotlivé částky na živobytí se sčítají dohromady. 

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká jednotlivci či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.

Zkrátka, na příspěvek na živobytí dosáhne každý, komu po zaplacení bydlení zbývá v peněžence méně než je stanovena částka tzv. živobytí. Ta se odvíjí od částek životního minima a existenčního minima. Současně tyto dvě částky zohledňují zvýšené náklady na dietní stravování, pokud je váš aktuální zdravotní stav vyžaduje. 

Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení maximálně do výše 30 % (v Praze 35 %) příjmu osoby či rodiny.

Dluhy na výživném a problémy v práci

Jak už jednou bylo řečeno, částka živobytí je určena životním nebo existenčním minimem. Rozhodnutí, na které z nich dosáhnete, je výhradně na posouzení pracovníků sociálního odboru. Jestliže například dlužíte na výživném pro nezletilé dítě více jak trojnásobek stanovené měsíční splátky, získáte maximálně částku existenčního minima. Stejně tak i v případě, že jste měli problémy v práci a zaměstnanecký poměr byl ukončen z důvodu porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem či z jiného obdobného důvodu. 

Životní minimum

Hranice životního minima má největší význam v systému dávek státní sociální podpory, kde se využívá ke zjištění nároku na některé další dávky a pro výpočet většiny dávek státní sociální podpory. Životní minimum také plní rozhodující roli při posuzování hmotné nouze jednotlivce či rodiny

Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb (hygiena, ošacení,atd.)

Pod hranicí životního minima nastává stav hmotné nouze, jenž je definován částkou existenčního minima. Konkrétní výpočet životního minima se odvíjí od počtů členů domácnosti. 

Stanovené částky životního minima:

 • jednotlivec – 3 410 K4
 • první dospělý člen domácnosti – 3 140 K4
 • druhý a další dospělý člen domácnosti – 2 830 Kč
 • dítě do 6 let – 1 740 Kč
 • dítě od 6 do 15 let – 2 140 Kč
 • dítě od 15 do 26 let – 2 450 Kč

Celkovou částku životního minima potom tvoří součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Do okruhu společně posuzovaných osob se započítavají rodiče, děti, manželé, případně i jiné osoby, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně nehradí náklady na své potřeby. 

Existenční minimum

Existenční minimum je nejnižší možná hranice hmotné nouze určená částkou na živobytí, která představuje částku nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití. Pro rok 2020 je stanovena na 2 200 Kč. Vzhledem k tomu, že příspěvek na živobytí je posuzován individuálně, existenční minimum zůstává zpravidla lidem s dluhy na výživném, nebo těm, kdo se vyhýbají práci, apod.

Životní i existenční minimum poroste

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá po více jak osmi letech velké změny. A to v dobrém smyslu slova. Životní i existenční minimum totiž poroste nahoru, takže lidé bez práce si alespoň trochu polepší. Zda to bude už od března, nebo od července, není doposud jasno, ale podstatné je, že se zvýší v průměru o 13 %. Návrh nyní čeká už jen na konečné schválení. Shodou okolností se vláda pro letošní rok zavázala, že všechny právní předpisy se budou vždy měnit jen k začátku či polovině roku. Proto se ministryně práce a sociálních věcí snaží vyjednat v tomto směru výjimku, aby navržené změny mohly vejít v platnost od března 2020. Od zvýšené dávky životního minima se dále odvíjí výše dávek v hmotné nouzi, porodné, přídavky na děti, dávky pro zdravotně postižené, ale také se promítne do výše nezabavitelného minima, která se dotýká osob v exekuci či osobním bankrotu.

Příjmy společně posuzovaných osob

Pro přiznání dávky na živobytí rozhodují nejen příjmy společně posuzovaných osob, ale i majetek. Při podání žádosti musíte doložit příjmy za poslední tři kalendářní měsíce. Pokud se do hmotné nouze dostanete znenadání, je možná výjimka a bere se do úvahy pouze měsíc, kdy došlo k náhlému a nečekanému snížení všech příjmů. 

Započitatelné příjmy zahrnují:

 • dávky státní sociální podpory
 • ostatní sociální dávky
 • podporu v nezaměstnanosti, rekvalifikaci
 • výživné na děti
 • dávky nemocenského pojištění
 • mateřskou, rodičovský příspěvek
 • příjmy z pronájmu, kapitálového majetku
 • apod.

Naopak doplatek na bydlení či příspěvek na bydlení, nebo některé mimořádné sociální dávky nejsou součástí započitatelných příjmů.

O přiznání dávky rozhoduje také majetek. Pokud vlastníte nemovitost, auto, cenné obrazy, šperky, starožitnosti, atd. nemusí vám být dávka jednoznačně přiznána. Ze strany úřady můžete být vyzváni alespoň k částečnému zpeněžení majetku. Například k prodeji auta, pokud ale neprokážete, že je pro vás nezbytné kvůli práci či návštěvě lékaře. 

Výpočet příspěvku na živobytí v roce 2020

Konkrétní výše příspěvku na živobytí je určena rozdílem mezi vaší částkou živobytí a příjmem. Od vašich příjmů se ale nejprve odečtou přiměřené náklady na bydlení (maximálně 30 % příjmů, v Praze 35 %) a když zůstane méně než je částka živobytí, stát doplatí vzniklý rozdíl formou příspěvku na živobytí. Přičemž je stanoveno, že částka živobytí se vždy rovná minimálně existenčnímu minimu ve výši 2 200 Kč

Pokud ale prvních šest měsíců od přiznání příspěvku na živobytí aktivně spolupracujete na zlepšení své životní situace, není problém, abyste dosáhli hranice životního minima. Po půl roce ovšem dávka automaticky klesne na úroveň existenčního minima, avšak budete-li i nadále pokračovat ve snaze o získání vlastního příjmu, získáte znovu životní minimum za následujících podmínek.

Po půl roce částka živobytí stoupne o 484 Kč, jestliže:

 • najdete si výdělečnou činnost v rozsahu 20 hodin měsíčně
 • přihlásíte se na rekvalifikaci či se zůčastníte jiných projektů organizovaných úřadem práce
 • budete vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejméně 20 hodin měsíčně 

Pro starobní důchodce, osoby starší 68 let, rodiče pečující o dítě do 10 let věku závislé na péči, invalidní důchodce, atd. platí výjimka, kdy se neposuzuje snaha o zapojení do pracovního procesu (což je v těchto případech vyloučeno). Naopak se přihlíží k nákladům na dietní stravování. 

Částka na živobytí může být ještě navýšena o další položky: 363 Kč za majetek a 363 Kč za pohledávky (pokud žádné nemáte a tudíž je nemůžete zpeněžit) a za předpokladu, že se snažíte o zvyšování příjmu vlastní prací (popsáno v bodech výše). Když vykonáte veřejnou službu v rozsahu 30 hodin měsíčně, získáte navíc 605 Kč. 

Poukázky hmotné nouze

Jestliže čerpáte příspěvek na živobytí déle jak šest měsíců, pak obdržíte část vyplacené dávky v poukázkách (nejméně 35 %, maximálně 65 %). Poukázky hmotné nouze mají podobu stravenek a mohou být použity k nákupu potravin, základních hygienických potřeb, léků, školních potřeb, oděvů, obuvi. I pro výplatu dávky v poukázkách platí výjimky, které se týkají zejména osob umístěných ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Jak podat žádost o příspěvek

Žádost o příspěvek na živobytí lze podat na kterémkoli kontaktním pracovišti úřadu práce v místě bydliště. K žádosti je třeba doložit Doklad o výši měsíčních příjmů, což platí pro všechny společně posuzované osoby. Dále musíte doložit informace k užívanému bytu (podlahová výměra, úhradu nájmu a všech služeb). Pokud do okruhu společně posuzovaných osob je zahrnuto dítě mladší 15 let, je nutno tuto skutečnost prokázat rodným listem. Dospělé osoby si vystačí s občanským průkazem. Veškeré podrobné informace k žádosti o příspěvek jsou dostupné na webovém portálu ministerstva práce a sociálních věcí. 

Nový rok 2020 přinese lidem do peněženky opět více peněz. Je jen otázka času, zda se navrhovaných změn dočkáme už brzy z jara, nebo až v létě. V každém případě se zvýšení životního a existenčního minima příznivě promítne do celého systému státní sociální podpory.