Daň z nemovitosti 2020: Kdy podat první přiznání v roce?

 

S novým rokem přichází i první daňová povinnost. Přiznání k dani z nemovitých věcí musíte podat do 31. ledna 2020. Tento termín je závazný pro všechny, kdo se v minulém roce nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti.Týká se však i lidí, kteří třeba loni vybudovali přístavbu k rodinnému domu, změnili rozlohu svého pozemku, nebo provedli kolaudaci stavby.

Naopak daňové přiznání není nutno podávat v případě, kdy se jenom mění výše daně z důvodu rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu. 

Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. A oproti jiným daním má i odlišnost v placení – hradí se rovněž dopředu. Pokud jste daňové přiznání podali již dříve a v roce 2019 nedošlo k žádné významné změně, pak stačí jen vypočtenou daň jako každý rok zaplatit. Pojďme se tedy podívat na to, co všechno si musí vlastníci nemovitostí pohlídat.  

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí?

Samotná platba daně z nemovitosti se vztahuje na všechny zdanitelné stavby, pozemky, nebo bytové jednotky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Jejich vlastníci mají dvě základní povinnosti: podání daňového přiznání a platba daně. Přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat každý, kdo v uplynulém kalendářním roce nabyl nějakou nemovitost. Přičemž se nerozlišuje, zda jste danou nemovitost koupili, zdědili či dostali darem. Daňové přiznání se podává ale jen jednou, zato úhradu vyměřené daně je nutno provést každý rok

Pro podání Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 je stanoven termín 31. ledna 2020

Povinnosti vůči finančnímu úřadu se nevyhnete ani tehdy, jestliže jste naopak nějakou nemovitost prodali nebo darovali. I v tomto případě je nutné příslušnou změnu nahlásit písemně nebo přes datovou schránku. Může se vám totiž stát, že by na vás i letos čekala v poštovní schránce složenka k úhradě. Pokud vám po prodeji zůstaly ve vlastnictví ještě nějaké další nemovitosti, musíte podat dílčí přiznání k dani

Rozhodující je zápis v katastru nemovitostí

Nabyli jste nemovitost do vlastnictví teprve na konci roku 2019 a nejste si jisti, zda se vás daňová povinnost týká již tento rok? Pro tyto situace platí jednoduché pravidlo: pokud jste o zápis do katastru nemovitostí požádali v roce 2019, ale dojde k němu fakticky až v roce 2020, pak je nutné přiznání k dani podat do třech kalendářních měsíců následujících po měsící, kdy byl zápis v katastru proveden. 

Kde podat daňové přiznání?

Přiznání k dani z nemovitosti se podává do konce ledna k finančnímu úřadu, v jehož kraji se daná nemovitost nachází. Máte-li více nemovitostí a všechny se nachází na katastrálním území jednoho kraje, podáváte jen jedno přiznání k dani. Avšak v případě, že jste majitelem vícero nemovitostí a každá z nich patří do jiného kraje, pak podáváte přiznání pro každý kraj zvlášť. 

Jestliže jste v roce 2019 některou ze svých nemovitostí prodali či darovali, a stále ještě další vlastníte, musíte podat daňové přiznání. A to i tehdy, pokud jste nemovitost prodali v kraji, kde stále máte ve vlastnictví i jiné nemovitosti. V tomto kraji pak podáváte k příslušnému finančnímu úřadu tzv. dílčí přiznání. Tato povinnost se na vás nevztahuje, když prodáte či darujete jedinou nemovitost, kterou jste vlastnili a žádnou jinou nemáte. Za této situace stačí jen poslat finančnímu úřadu oznámení o provedené změně vlastnictví

Výpočet daně z nemovitosti

Daň z nemovitosti vyměřuje finanční úřad na základě podaného daňového přiznání. Po výpočtu konkrétní výše daně z nemovitosti vám finanční úřad zašle už jen složenku k úhradě se stanovenou částkou. Daň z nemovitosti se skládá ze dvou částí: první tvoří daň za pozemky a druhou daň za stavby. Na výpočtu daně z nemovitosti se z části podílí různé koeficienty a sazby určené státem pro konkrétní druh nemovitosti a dále metry čtvereční, které jsou ve vašem vlastnictví. 

Konečná výše daně je pak navíc dána místním koeficientem určeným pro jednotlivou oblast. O místním koeficientu rozhodují radnice obcí a měst, kterým daň z nemovitosti přispívá k lepšímu rozpočtu. Stanovené koeficienty a sazby platné pro vaše město či obec najdete nejen na webových stránkách příslušné finanční správy, ale bývají k dispozici i jako součást průvodce daňového přiznání. Přímo na daňovém portále finanční správy můžete vyplnit přiznání k dani a dle vámi zadaných údajů vám systém rovnou doplní potřebné sazby a koeficienty. 

Platba daně z nemovitosti

Po podání daňového přiznání vám finanční úřad dle vašich určených preferencí buď složenkou, e-mailem, nebo prostřednictvím datové schránky zašle vypočtenou sumu k úhradě. Stejně tak i v případě, že u vás došlo ke změně místního koeficientu nebo proběhla katastrálním úřadem úprava vašeho pozemku. 

Daň z nemovitosti je nutno zaplatit do konce května. Nezapomeňte, že za den splatnosti je považován den, kdy finanční úřad obdrží peníze na účet. Budete-li platit více jak 5 000 Kč, můžete si platbu rozdělit nadvakrát a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termíny odlišné (31. srpna a 30. listopadu). 

Finanční úřady rozesílají v květnu složenky automaticky každému plátci, ale pokud chcete raději platební údaje obdržet e-mailem, pak musíte žádost poslat do poloviny března. E-mail je plnohodnotnou náhradou poštovní složenky, jeho součástí je i QR kód pro platbu. 

Další možností je platba přes SIPO, avšak i zde platí, že musíte podat samostatnou žádost do konce ledna. V případě, že byste měli platit méně jak třicet korun, jste od platby daně osvobozeni. Výjimku ale tvoří spoluvlastnický podíl na pozemku, kdy se předepisuje daň i v minimální výši padesáti korun. 

Máte-li aktivní datovou schránku, pak musíte v každém případě podat přiznání k dani elektronicky. Stejně tak i oznámení, že už žádnou nemovitost nevlastníte. Pokud daň podáte jinak a tuto vadu neodstraníte, může vám finanční úřad vyměřit pokutu až ve výši 2 000 Kč. 

Jaké jsou změny pro rok 2020?

Vzhledem k tomu, že výpočet daně z nemovitosti závisí na několika parametrech, není jeho výše pro všechny regiony jednotná. Nastolené změny pro rok 2020 se týkají nejen toho, v jaké oblasti se vaše nemovitost nachází, ale závisí rovněž na jeho typu. 

Co se týče daně z obytných nemovitostí, největší změny zaznamenají obyvatelé Prahy. U většiny městských pražských částí (s výjimkou Prahy 4 a Prahy 6) se někde daň zvyšuje oproti loňskému roku až na dvojnásobek. Zásadní změna čeká třeba také na majitele nemovitostí v Ústí nad orlicí, kde se platba daně také zdvojnásobí. V Chebu zase zvýšili o 50 % daň z nemovitých věcí u staveb které majitelé využívají k podnikatelské činnosti. 

V kategorii pozemků došlo ke zpřesnění definice pozemků, na nichž se nachází ekologicky významné prvky a které jsou osvobozeny od platby daně. Osvobozeny budou například příkopy, močály, meze, stromořadí, skupiny dřevin, skalní útvary, atd. Některé z nich však musí být zapsány do evidence ekologicky významných prvků, na které ale mají majitelé čas do konce roku 2021.  

A co když se opozdíte?

V případě daně z nemovitosti jsou finanční úřady k plátcům celkem benevolentní a velkých postihů se obávat nemusíte. Pokud daňové přiznání odevzdáte až po výzvě finančního úřadu, zpravidla se nic neděje. Pokud ale na výzvu vůbec nereagujete, může vám být vyměřena pokuta ve výši 500 Kč. Navíc, za opožděné daňové přiznání se pokuta nevyměřuje vůbec, pokud její výše nepřesáhne 200 Kč. Takže například pro vlastníka středně velkého bytu by se pokuta vyšplhala na dvěstě korun až po více jak ročním zpoždění. 

Teprve šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání (letos až 10. února) se začíná počítat pokuta ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Nemovitost na hypotéku a platba daně

Pokud jste se rozhodli koupit byt či dům na hypotéku, platí pro vás čtyřprocentní sazba daně stanovená z kupní ceny. Avšak ta v případě milionového majetku není právě nízká a může dosahovat výše několika stovek tisíc korun. Některé banky však umožňují u nemovitostí pořizovaných na hypoteční úvěr uhradit daň z nabytí nemovitosti rovněž z úvěru

Záleží ovšem na tom, jak je tato možnost ošetřena přímo v kupní smlouvě. Ne všechny banky umožňují platbu daně za stejných podmínek. Jestliže tedy vyřizujete hypotéku a nemáte dostatek volných finančních prostředků určených pro platbu daně, je dobré tuto záležitost projednat rovnou při sjednávání hypotéky. Způsob úhrady daně by měl být sepsán v kupní smlouvě.

Novela zákona platná od 1. 11. 2019 rozšiřuje osvobození od platby daně z nabytí nemovitosti pro první úplatné nabytí vlastnického práva i o bytové jednotky v rodinných domech. 

Poslední dva týdny v lednu mají finanční úřady prodloužené úřední hodiny, ale i přesto nečekejte na poslední chvíli a raději splňte své povinnosti včas.