Doplatek na bydlení 2018: Kdo má nárok a kdo ne?

Doplatek na bydlení je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi, která spadá do systému dávek státní sociální podpory. Jeho úkolem je pomoci hradit odůvodněné náklady na bydlení. Abyste ale získali doplatek na bydlení, musíte mít v prvé řadě nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení. Přitom příspěvek na bydlení stát přiznává pouze lidem, kteří žijí v nájmu, vlastním či družstevním bytě. Kdo tedy konkrétně může o doplatek na bydlení žádat a jaká je jeho výše v roce 2018? Jaké podmínky musíte splnit? Pojďme se na to podívat. Nic není striktně dáno a jako všude i zde existují výjimky. Za jistých okolností mohou úředníci přiklepnout doplatek na bydlení i těm žadatelům, kteří využívají jiné formy bydlení, například v ubytovnách, v zařízeních sociálních služeb a dalších. Stejně tak doplatek na bydlení může získat i osoba, které z důvodu jejího vyššího příjmu nebyl přiznán příspěvek na živobytí, avšak zároveň příjem dané osoby nepřesáhl částku 1,3 násobku tohoto příjmu. Tato pravidla se týkající nejen jednotlivců, ale celého okruhu společně posuzovaných osob, tedy i rodiny.

Nárok na dávku

Pokud jste v hmotné nouzi a zároveň vám úřad práce přiklepl příspěvek na živobytí, můžete na kontaktním pracovišti úřadu práce dle místa svého trvalého bydliště požádat o doplatek na bydlení. Ten vám po schválení žádosti vyplatí v takové výši, aby po zaplacení tzv. odůvodněných nákladů na bydlení (nájmu a energií) zůstávala alespoň částka na živobytí. Přitom částka na živobytí je stanovena individuálně. Úředníci zohlední v prvé řadě vaši konkrétní situaci, přihlédnou k možnostem a daným okolnostem, přičemž budou vycházet z existenčního a životního minima.

Životní minimum je částka sloužící k pokrytí základních životních potřeb (jídlo, oblečení, hygiena) nejen jednotlivce, ale celého okruhu společně posuzovaných osob. Pro rok 2018 je stanoveno ve výši 3410 Kč pro dospělou osobu, u dětí se odvíjí podle věku. Životní minimum domácnosti potom odpovídá součtu životního minima jejich členů.

Existenční minimum je podstatně nižší a v roce  2018 je vypláceno ve výši 2200 Kč. Jedná se o částku nezbytnou k zajištění jídla a dalších potřeb umožňujících přežití.  

Všeobecně platí, že příspěvek na živobytí odpovídá minimálně existenčnímu minimu, avšak za určitých podmínek se může zvyšovat. Na vyšší částku na živobytí můžete dosáhnout, pokud se snažíte svoji finanční situaci aktivně řešit, například si hledáte zaměstnání prostřednictvím úřadu práce. Avšak zákon pamatuje také na některé skupiny lidí (starobní důchodce, invalidní osoby, rodiče pečující o dítě závislé na péči, atd.), kterým je životní minimum vyplaceno automaticky bez dalších podmínek.

V případě, že příspěvek na živobytí pobíráte déle než šest měsíců, pak jeho výše odpovídá částce existenčního minima. Výjimku tvoří osoby, které mají nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo se účastní různých rekvalifikačních kurzů, případně jsou výdělečně činné (v rozsahu nejméně 20 hodin měsíčně), konají veřejnou službu a nebo jsou invalidní v druhém stupni.

Naopak na zvýšení částky na živobytí na úroveň životního minima může zcela zapomenout ten, kdo dluží na alimentech na nezletilé dítě více než trojnásobek měsíční splátky, byl sankčně vyřazen z evidence úřadu práce a nebo byl celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení.

Co musíte splnit?

Abyste dosáhli na doplatek na bydlení, musíte úřadu práce prokázat, že bydlíte legálně. Je tedy nutné předložit nájemní smlouvu, rozhodnutí nebo jiný dokument na jehož základě bydlení užíváte. Druhy bydlení, na které lze doplatek čerpat, vymezuje zákon. Když bydlíte na ubytovně nebo v jiném než obytném prostoru, máte podle zákona povinnost hledat si přiměřené standardní bydlení, nejlépe formou nájemní smlouvy. Jestliže vám úředníci nabídnou levnější přiměřené bydlení v obci, kde máte trvalý pobyt a vy jej bez vážného důvodu odmítnete, nárok na doplatek na bydlení vám nevznikne. Toto omezení však neplatí pro osoby starší 70 let a nebo osoby obývající byt zvláštního určení.

Doplatek na bydlení v roce 2018

Výše doplatku na bydlení se liší případ od případu, úředníci ji stanoví na základě vašich příjmů a odůvodněných nákladů na bydlení. Odůvodněné náklady na bydlení představují nájemné, nezbytné výdaje na energie a úhrady spojené s užíváním bytu (svoz komunálního odpadu, osvětlení společných prostor, atd.). Jestliže bydlíte na ubytovně nebo v jiném než obytném prostoru, pak se odůvodněné náklady na bydlení počítají dle normativních nákladů. Ty určuje stát jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Součástí normativních nákladů je nájemné, ceny služeb a energií.

Samotný výpočet doplatku na bydlení ovlivňují také vaše příjmy. Pokud máte příjmy ze zaměstnání, pak se do výpočtu zahrnují 70 %, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace a důchod z 80 %. Další příjmy se započítávají v plné výši.

Doplatek na bydlení se pak počítá jako rozdíl mezi náklady na bydlení a příjmem (po výše zmíněných úpravách). Když vyjde výsledek v záporných číslech, nárok na doplatek na bydlení nemáte.

Jak podat žádost?

Formulář Žádosti o doplatek na bydlení si můžete stáhnout na internetu a s vyplněným tiskopisem se rovnou vydat na kontaktní pracoviště úřadu práce. Jako vlastník či nájemce bytu nebo domu nejprve podejte žádost o příspěvek na bydlení a následně o doplatek na bydlení, případně lze podat obě žádosti současně. S sebou si nezapomeňte vzít průkaz totožnosti.

Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení ale neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí ve speciálních bytech.

Napsat komentář