Daň z nemovitosti 2019: Co si máte pohlídat?

První daňová povinnost se kvapem blíží. Už do konce ledna nového roku je třeba odevzdat Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019. Pokud jste však podali daňové přiznání již dříve a v roce 2018 u vás nedošlo k žádné významné změně, nové přiznání za rok 2019 podávat nemusíte. Daň z nemovitosti musí ale podat každý, kdo se stal v roce 2018 vlastníkem nějaké nemovitosti a také ten, u něhož se změnily okolnosti pro přiznání daně. Typicky se jedná o kolaudaci stavby, dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo prodej jedné z vlastněných nemovitostí. Daň z nemovitých věcí se jako jediná přiznává a platí dopředu. Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, bytové jednotky, nebytové prostory a zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí). Pro placení daně z nemovitosti je rozhodující, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1. lednu 2019. V případě, že je vlastník neznámý, daňové přiznání podává a hradí místo vlastníka uživatel pozemku. Zajímá vás tedy, kolik v novém roce zaplatíte a jaká platí pravidla? Vše, co potřebujete vědět, vám přináší následující shrnutí.

Kdo podává nové přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitosti se týká nejen vlastníků nemovitostí, kteří nově nabyli nějakou nemovitost v roce 2018, ale i těch, pokud se změnily parametry ovlivňující výpočet daně (přístavba k rodinnému domu či chalupě, kolaudace stavby, změna rozlohy pozemku nebo jeho předělání na stavební parcelu). Na daňovou povinnost by neměli zapomínat také majitelé pozemků: při změně výměry třeba jen o jeden metr čtvereční je nutné podat nové daňové přiznání.

Daňové přiznání je třeba podat i v případě, že vlastníte několik nemovitostí a některou z nich jste v roce 2018 prodali nebo darovali. Jestliže jste na území jednoho kraje vlastnili jen jednu nemovitost a tu jste v roce 2018 prodali či darovali, není nutné za rok 2019 podávat nové daňové přiznání, ale musíte finančnímu úřadu tento prodej do konce ledna písemně oznámit. Máte-li datovou schránku, pak je nutné toto oznámení učinit jejím prostřednictvím.

Včasným odhlášením od placení daně z nemovitých věcí si ušetříte spoustu nepříjemností s úředníky. Když se totiž od dani z nemovitosti neodhlásíte, může se vám v květnu 2019 opět objevit v poštovní schránce složenka k dani z nemovitosti, i když už vlastně nemáte co platit. Za včasné neodhlášení sice v krajním případě hrozí až sankční pokuta, ale naštěstí ji finanční úřady uplatňují jen velmi výjimečně. Každopádně se ovšem vysvětlování na úřadě nevyhnete.

Jestliže jste nemovitost nabyli do vlastnictví teprve až na konci roku 2018 a ve stejném roce zažádali o zápis o změně vlastnictví do katastru nemovitostí, přičemž k zápisu dojde teprve v následujícím roce 2019, pak máte na podání daňového přiznání za rok 2019 více času. V tomto případě se daň z nemovitých věcí podává do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž k zápisu došlo.

Všichni vlastníci nemovitostí, u nichž v roce 2018 nedošlo k žádné zásadní změně, mohou být v klidu. Za nemovitosti přiznané v minulosti se nové daňové přiznání nepodává. A i bez ohledu na to, že se změní koeficient platný pro danou obec, kde se nemovitost nachází. Finanční úřad sám změnu započte při výpočtu daně a stejně jako každý rok pošle složenku nebo e-mail s novou výší daně, případně vám ji v nové výši strhnou rovnou přes SIPO.

Jak podat přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitosti se vždy podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Jestliže máte více nemovitostí na území jednoho kraje, odevzdáváte přiznání jen na jeden úřad, jelikož daňová povinnost ke všem nemovitostem je spojena do jednoho spisu a hradí se jednou společnou platbou. Pokud ale máte nemovitosti ve více krajích, podáváte přiznání v každém kraji zvlášť.

Daňové přiznání můžete odevzdat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky. Máte-li datovou schránku, pak podáváte daň z nemovitosti, stejně jako oznámení o jeho prodeji, povinně elektronickou cestou.

Příslušný formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019 lze stáhnout na internetu nebo můžete využít aplikaci pro elektronická podání. Ta ledaco vyplní za vás, například sazby daně a koeficienty, a také vám sama vypočítá výši daně. Kromě toho zkontroluje, jestli v dokumentu nemáte formální chyby. Vyplněný elektronický formulář pak můžete jako datovou zprávu odeslat rovnou finančnímu úřadu, případně vytisknout, podepsat a doručit finančnímu úřadu na papíře.

Co určuje výši daně

Daň z nemovitosti se skládá ze dvou částí: v první se počítá daň za pozemky a v druhé daň za stavby. Výpočet výše daně určují na jedné straně metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a na straně druhé sazby a koeficienty, které stát pro jednotlivé typy nemovitostí určil. Konečnou výši daně určují místní radnice svými rozhodnutími o místním koeficientu. Takže například za rodinné domy a byty se platí více ve větších městech. Tyto koeficienty platné konkrétně pro vaše město můžete najít na webových stránkách finanční správy.

Co se stane, když se opozdíte

Všeobecně se za datum podání daňového přiznání považuje den, kdy jste ho odeslali (elektronicky nebo podle razítka na poště), případně ho osobně přinesli do podatelny územního pracoviště finančního úřadu. Pokud se opozdíte pět pracovních dnů po termínu a podáte přiznání později, ještě vám to projde. Ale od šestého dne vám začínají naskakovat za každý den prodlení sankce ve výši 0,05 % z výše daně, tedy od 8. února 2019. Ale zase na druhou stranu pokuta za opožděné podání daňového přiznání se nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 200 Kč.

V běžné praxi tedy pokuta za nedodržené řádné lhůty není příliš vážnou hrozbou. I když daňové přiznání podáte teprve až po výzvě finančního úřadu, většinou se sankcí obávat nemusíte. Pouze kdybyste přiznání k dani nepodali ani po obdržení výzvy, mohl by vám finanční úřad stanovit sankční poplatek v minimální výši 500 Kč.

Úhrada daně z nemovitosti

Přestože přiznání k dani z nemovitosti je nutno podat nejpozději k 31. lednu 2018, s platbou samotné daně nijak pospíchat nemusíte. Pro většinu poplatníků je stanoven termín až do 31. května 2019. Jestliže máte uhradit více jak 5 000 Kč, můžete si platbu rozdělit nadvakrát. První část zaplatíte do konce května a druhou polovinu uhradíte do konce listopadu.

Finanční úřady, stejně jako každý rok, budou v květnu 2019 posílat složenky s aktuální výší daně z nemovitých věcí. Můžete si ale do konce března požádat o zaslání platebních údajů na e-mail. E-mail s platebními údaji pak zcela nahradí složenku a bude obsahovat i QR kód s platbou. Daň můžete platit i přes SIPO, pokud do konce ledna finančnímu úřadu odevzdáte Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.