Přivýdělek k zaměstnání: Jak funguje zákaz konkurence a konkurenční doložka?

Pracujete v klasickém zaměstnaneckém poměru a přitom byste si rádi ještě něco málo někde přivydělali? Proč ne, každá koruna se hodí. Pokud to budete časově zvládat, nic není nemožné. K hlavnímu pracovnímu úvazku můžete mít navíc brigádu, nebo můžete začít podnikat. Jen byste se měli vyvarovat jedné věci, a to práce ve stejném oboru, v jakém podniká váš zaměstnavatel. Pokud budete takovou pracovní činnost vykonávat bez souhlasu zaměstnavatele, může se snadno stát, že dostanete z hodiny na hodinu výpověď

Jestliže pracujete ve vrcholové manažerské či vedoucí pozici a máte přístup k důležitým informacím, zaměstnavatel se bude chtít chránit tzv. konkurenční doložkou. Ta vám v podstatě znemožní nastoupit ke konkurenci na stejnou pozici, když byste se rozhodli ze zaměstnání odejít. Případně začít v úplně stejném oboru podnikat. Cílem zaměstnavatele je, abyste citlivá firemní data nepoužili někde jinde. Pokud byste dohodu nedodrželi, čekal by vás finanční postih. Konkurenční doložka má však jasně daná pravidla. Jak se liší od zákazu konkurence? Pojďme si to trochu rozebrat. 

Zákaz konkurence

Nic vám nebrání v tom, abyste u zaměstnavatele nemohli pracovat na běžnou pracovní smlouvu a současně u druhého zaměstnavatele neměli uzavřenu dohodu o pracovní činnosti, u dalšího dohodu o provedení práce a k tomu ještě podnikali. Ovšem prioritním zájmem zaměstnavatelů je, abyste své znalosti výrobních a obchodních postupů nezneužili u jiné výdělečné činnosti. Na tyto případy pamatuje zákoník práce formulací, která říká, že výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, lze vykonávat jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Toto omezení se však nevztahuje na některé činnosti (literární, vědecké, pedagogické, apod.).

Za konkurenční jednání je v podstatě považována jakákoli činnost, ať už sjednaná jako pracovní poměr nebo podnikání. Když si ale založíte vlastní společnost s ručením omezeným a máte v ní pouze majetkový podíl, o konkurenci se nejedná. Když budete ale sami vyvíjet činnost za účelem dosažení výdělku, pak ano. 

Podle zákona můžete tedy stejnou práci vykonávat pro dva zaměstnavatele, ovšem za předpokladu, že k tomu budete mít jeho písemný souhlas. Ten však může mít různou podobu a obsahovat další podmínky. Záleží také na tom, zda vám jej vydá na dobu určitou či neurčitou. Každopádně, není povinností zaměstnavatele vám takový souhlas automaticky udělit. Vše závisí na dohodě. Nehledě na to, že zaměstnavatel může jednou udělený souhlas kdykoli odvolat. Přestože vám musí písemně oznámit, jaké ho k tomu vedou důvody, vám nezbývá nic jiného, než činnost u konkurence ihned ukončit. To znamená podat výpověď, nebo zrušit živnostenské oprávnění

V případě, že pracujete jako OSVČ ve zcela jiném oboru, nebo vykonáváte zásadně odlišnou práci pro jinou firmu, pak žádný souhlas zaměstnavatele k takové činnosti nepotřebujete. Dokonce o ní nemusí ani vědět. Zaměstnavatel nemůže nijak omezovat vaši výdělečnou činnost, kterou vykonáváte po pracovní době a nevyužíváte k ní pracovní prostředky svého zaměstnavatele. 

Porušení zákazu konkurence

Na porušení zákazu konkurence zákon nahlíží jako na hrubé porušení pracovních povinností. Ze strany zaměstnavatele můžete očekávat mírnou formu postihu v podobě upozornění na možnost výpovědi, nebo vám rovnou zruší pracovní poměr s okamžitou platností. Další postih ovšem může následovat. Zaměstnavatel totiž může po vás požadovat úhradu vzniklé škody. 

Vzhledem k tomu, že jiná pracovní činnost je považována za úmyslné porušení pracovních povinností, není možno zde uplatnit omezení náhrady škody na 4,5násobek vašeho průměrného výdělku. Náhradu škody byste jako zaměstnance museli uhradit v plné její výši

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka je pro zaměstnavatele něco jako jistina. Podpisem konkurenční doložky se zavážete k tomu, že určitou dobu po odchodu od současného zaměstnavatele nemůžete vykonávat práci, která je shodná s předmětem jeho činnosti, nebo by mu mohla konkurovat. Maximálně ji lze uzavřít na dobu jednoho roku. Konkurenční doložka se ale neuzavírá s každým zaměstnancem. Zaměstnavatel ji smí požadovat jen u pracovníků s ohledem na povahu informací, poznatků a technologických postupů, které zaměstnanec ve firmě získal a které by mohl konkurenčně využít. Podle zákona se nesmí uzavírat v oblasti školství, pedagogiky a sociální péče. 

Konkurenční doložka se týká většinou pracovníků na manažerských a vedoucích pozicích. Musí mít vždy písemnou podobu a může být uzavřena až po zkušební době, jinak je neplatná. Stejně tak, když si se šéfem dáte čestné slovo, nemůže ji po vás nijak vymáhat. Pokud by zaměstnavatel trval na podpisu konkurenční doložky ihned po nástupu do práce, pak není možno sjednávat zkušební dobu. Konkurenční doložka může být součástí pracovní smlouvy, nebo být sjednána úplně samostatně. Vždy ale nejpozději před ukončením pracovního poměru.

Konkurenční doložku lze sjednat nejen u klasické zaměstnanecké smlouvy, ale týká se také dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti. Může být také součástí manažerské smlouvy nebo jakékoli separátní smlouvy uzavřené kdykoli během trvání pracovního poměru. Také může být sjednána až v dohodě o ukončení pracovního poměru, ale vždy před jeho skončením. 

Kompenzace při konkurenční doložce 

Konkurenční doložka se vám ale jako zaměstnanci může vyplatit. A to i přesto, že pro vás jako bývalého zaměstnance znamená určitý závazek. Zaměstnavatel vás totiž musí za toto omezení náležitě odškodnit. Většinou dochází k tomu, že vám firma po celou dobu trvání konkurenční doložky bude vyplácet polovinu průměrného měsíčního platu

Takže po skončení pracovního poměru si můžete vydělávat v jiném oboru a tudíž brát dva platy, a nebo zůstanete doma a spokojíte se s průměrným platem. Nicméně, maximální výše této kompenzace není nijak dána, závisí tedy na konkrétní firmě. Kompenzace při konkurenční doložce je vyplácena zpětně obdobně jako mzda.

Zákoník práce vychází z toho, že v celé řadě podnikatelských oborů informace velmi rychle zastarávají. Když takový zaměstnance nepůsobí ve svém oboru po několik měsíců, může postupně ztrácet na trhu práce svoji hodnotu. Pokud je bývalý zaměstnavatel v prodlení s výplatou kompenzace déle jak 15 dní, může bývalý zaměstnanec firmy dohodu o konkurenční doložce vypovědět.  

Porušení konkurenční doložky

Při porušení konkurenční doložky se vystavujete finančnímu postihu. Zaměstnavatel má nárok požadovat úhradu způsobené škody. Tu je ovšem velmi složité vyčíslit do konkrétní podoby. Z toho důvodu bývá součástí dohody o konkurenční doložce ustanovení o smluvní pokutě pro případ, že by došlo k porušení ze strany bývalé zaměstnance. Samotná výše smluvní pokuty musí být přiměřená vzhledem k povaze informací a znalostí postupů, které zaměstnanec ve firmě získal. Současně však platí, že není nutné, aby zaměstnanec v novém zaměstnání tyto znalosti skutečně využil

Zrušení konkurenční doložky

Máte-li podepsanou konkurenční doložku, existuje několik způsobů, jak se z ní vyvázat. V době trvání pracovního poměru ji může kdykoli zrušit sám zaměstnavatel, a to dokonce bez udání důvodu. Jakmile jste ale z firmy pryč, nikdy ji sám zrušit nesmí. Naopak vy jako zaměstnanec máte právo ji vypovědět ve chvíli, kdy je peněžité vyrovnání (případně jeho část) 15 dnů po splatnosti. 

A co v případě, že z firmy odejdete, máte podepsanou konkurenční doložku a přitom lákavou lukrativní pracovní nabídku, kterou nechcete odmítnout? I v tomto případě existuje snadné řešení. Z konkurenční doložky se snadno vyvážete tím, že ji jednoduše porušíte, ale přitom budete muset zaplatit smluvní pokutu. Je na zvážení, zda se vám to vyplatí či nikoli. 

Pokud nastane situace, že s vámi zaměstnavatel uzavře konkurenční doložku na jeden rok, a přitom se nezaváže zaplatit vám jakoukoli náhradu, je doložka považována za chybnou a tudíž neplatnou

Zákaz konkurence a konkureční doložku provází několik úskalí. Pro zákaz konkurence je omezení poněkud užší a při jiné výdělečné činnosti se posuzuje jen předmět činnosti zaměstnavatele. Zato konkurenční doložka má omezení širší. Kromě předmětu činnosti zaměstnavatele je možno sjednat také zákaz činnosti, která má vzhledem k bývalému zaměstnavateli soutěžní povahu. Jak ale přesně určit, která to je? Proto vznikají různé kličky, jak konkurenční doložku obejít.