Jak se zbavit dluhů v roce 2018? Osobní bankrot má nová pravidla

Dlužníkům se začíná blýskat na lepší časy. Na živobytí jim zůstane více peněz. Od ledna se totiž nejen snižují povinné splátky při oddlužení, ale zároveň zřejmě brzy padne hranice minimálního dluhu. Vláda nedávno schválila tzv. oddlužovací novelu, která počítá s nulovou variantou oddlužení. To znamená, že dlužník by tak už nemusel zaplatit minimálně 30 % všech svých závazků, avšak místo současných pěti let by svůj dluh splácel po dobu sedmi let. Tím pádem by tedy mohlo dojít také k reálnému oddlužení osob, které mají mnohamiliónové dluhy. Než však vejde v platnost i tato změna, možná si ještě chvíli počkáme. Ale už teď osobní bankrot nastolil nová pravidla. Jaká to jsou a co je v roce 2018 jinak? V současné době platná novela insolvenčního zákona vyřadila ze hry různé oddlužovací agentury, na které se často obraceli lidé, kteří si se svými dluhy sami nevěděli rady. V některých případech s vidinou finannčního zisku doporučovali oddlužení i osobám, u nichž bylo předem zřejmé, že podmínky oddlužení nemohou naplnit. Za desítky tisíc korun zpracovávaly návrhy na oddlužení, které pak soudy zamítly. Tomu už je naštěstí konec. Dnes může návrh ve spolupráci s dlužníkem zpracovat a podat pouze některý za akreditovaných odborníků. Od 1. ledna 2018 se zároveň lidem v osobním bankrotu insolvenční srážky počítají jinak. Nezabavitelná částka na dlužníka a osoby k nimž má vyživovací povinnost se zvyšuje.

Kdo může požádat o osobní bankrot?

Osobní bankrot je pro předlužené jedince často poslední možnost, jak se oddlužit a začít znovu s čistým štítem. Jenomže ne každý dokáže splnit poměrně přísné podmínky insolvenčního zákona. Soud schválí osobní bankrot pouze takovému dlužníkovi, který prokáže, že během následujících pěti let zvládne splatit minimálně třetinu všech svých dluhů, má závazky nejméně ke dvěma věřitelům a ve splácení je v prodlení více než 30 dní. Navíc, osobní bankrot zastaví každou exekuci – dluhy se přestanou exekučně vymáhat, ale nové dělat nesmíte. Když na to insolvenční správce přijde, celou věc oznámí soudu a ten osobní bankrot zruší. Během oddlužení vám na živobytí zůstává jen nezbytné minimum.

Jak podat návrh na oddlužení?

Samotné oddlužení je dost složitý administrativní proces, který má jasně stanovené právní úkony. Pokud uděláte někde formální chybu, soud může návrh na oddlužení zamítnout už jen kvůli tomu. Z tohoto hlediska je účinná novela velkým přínosem. Podle ní může dnes návrh na oddlužení podat dlužník sám pouze v případě, že má právnické vzdělání magisterského stupně nebo složil zkoušku na insolvenčního správce. Ostatní se musí obrátit na advokáta, notáře, insolvenčního správce nebo soudního exekutora, který za úplatu návrh na oddlužení zpracuje a podá ke krajskému soudu. V případě soudního exekutora ale nesmí jít o exekutora, který proti vám vede exekuci. Dále návrh na oddlužení mohou zpracovávat i neziskové organizace s akreditací Ministerstva spravedlnosti, avšak musejí službu poskytovat zdarma. Seznam akreditovaných právnických osob naleznete na webových stránkách ministerstva.

Návrh na povolení oddlužení se podává ke krajskému soudu dle místa vašeho trvalého bydliště. V něm je třeba podrobně vyjmenovat všechny závazky a dluhy, a vysvětlit, jak k dluhům došlo. Zároveň je nutno v návrhu uvést, jakou cestu oddlužení preferujete: splátkový kalendář nebo zpeněžení majetku. V prvním případě přijdete o značnou část příjmů na příštích pět let a ve druhém o veškerý majetek. Každopádně musíte vyrovnat alespoň 30 % všech dluhů.

Jestliže máte dluhy jako manželé a vznikly v době trvání vašeho manželství, je lepší podat návrh dohromady, abyste předešli soudům a exekucím vedeným proti druhému z vás. I když osobní bankrot může teoreticky vyhlásit jen jeden, společné oddlužení manželů vás zbaví zbytečných problémů.

Kolik za zpracování a podání návrhu zaplatíte?

Novela insolvenčního zákona také stanovila maximální částku, kterou mají dlužníci zpracovatelům návrhu zaplatit. Pokud se jedná o oddlužení jednotlivce, zaplatíte 4 000 Kč, u společného oddlužení manželů pak maximálně 6 000 Kč. Určitě příjemnou zprávou je, že se neplatí předem, ale až po zahájení insolvenčního řízení. A to ze splátek, které potom dlužník pravidelně měsíčně hradí. Pokud se stane, že soud návrh na oddlužení zamítne, zároveň dlužníkovi nařídí, aby uhradil odměnu za zpracování a podání návrhu. Akreditované neziskové a veřejně prospěšné organizace nárok na odměnu nemají, u nich tedy nezaplatíte vůbec nic.

Kdy je zahájeno insolvenční řízení?

Jakmile je návrh na oddlužení podaný k příslušnému krajskému soudu, v tu chvíli se rozbíhá insolvenční řízení. Soud zkontroluje formální správnost návrhu a následně vyhodnotí, zda může být přijat či nikoli. Věřitelé pak mají 30 dnů na to, aby se přihlásili se svými pohledávkami. Před konečným schválením probíhá ještě schůze věřitelů, na které se rozhodne, jakou cestou bude oddlužení probíhat. Když se věřitelé nevyjádří, o způsobu oddlužení rozhodne soud. Nejčastější formou je splátkový kalendář. Pro dlužníka tak nastává pětileté období, kdy je mu každý měsíc stržena zabavitelná část jeho příjmů.

Splátkový kalendář

Povolením osobního bankrotu nastává pro dlužníka krušné pětileté období, kdy musí minimálně uhradit třetinu všech svých dluhů. Na celý průběh oddlužení a splácení dohlíží insolvenční správce určený soudem. Insolvenčního správce si ale musíte platit. Soud může v úvodu oddlužení nařídit, abyste správci zaplatili zálohu. Její konkrétní výši ale zohledňuje dle individuálních možností dlužníka.

Samotná výše srážek se odvíjí nejen od výše příjmů dlužníka, ale také od hodnoty životního minima, normativních nákladů na bydlení a od počtu dlužníkem vyživovaných osob. Kromě mzdy a platu se srážky provádí například z nemocenské, důchodu, mateřské, podpory v nezaměstnanosti, příspěvku na bydlení, příjmů z DPP a DPČ, stipendia, darů, atd. Když během oddlužení získáte jakýkoli nečekaný příjem, třeba něco zdědíte nebo vyhrajete v loterii, i tyto peníze musí jít na úhradu dluhu věřitelům. Měsíčně vám na životní náklady zbude jen nezabavitelná částka, která se skládá z nezabavitelného minima a malé části mzdy. Výši příjmů musí dlužník každých 6 měsíců dokládat insolvenčnímu správci.

Konkrétní splátky se počítají z čistého příjmu dlužníka. Od něj se nejprve odečte tzv. nezabavitelná částka, která v roce 2018 činí 6 225,33 Kč (v loňském roce to bylo 6 154,67 Kč) a dále nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu, tzn. manželku, dítě, apod. I ta se od ledna 2018 zvyšuje na 1 556,33 Kč z loňských 1 538,67 Kč. Jestliže dlužníkovi po odečtení všech nezabavitelných částek zbude z čisté mzdy více než 9 338 Kč (loni to bylo 9 232 Kč) veškerý příjem nad tuto částku je použit k úhradě dluhů bez omezení. Z části čisté mzdy do 9 338 Kč dlužníkovi náleží jedna třetina, pokud nesplácí žádné přednostní pohledávky. Jinak mu z této částky zůstanou dvě třetiny.

Při řádném splácení a dodržení všech podmínek insolvenčního zákona je po pěti letech soudem rozhodnuto o konci oddlužení, kdy jsou všechny v minulosti nabyté dluhy navždy smazány.   

Napsat komentář