Exekuce 2019: Od ledna zůstane dlužníkům více peněz

Jste v exekuci? A díky tomu jsou exekučními srážkami postiženy veškeré vaše příjmy? Pak vás jistě bude zajímat, kolik peněz vám v domácím rozpočtu nakonec zůstane. I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvaleno několik exekucí najednou, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše se každoročně mění s účinností od 1. ledna a ani tento rok není žádnou výjimkou. Vzhledem k tomu, že se výpočet nezabavitelné částky odvíjí od nákladů na bydlení a částky životního minima, od ledna 2019 si exekutor z vašich příjmů ukrojí menší krajíc. Tím pádem dlužníkům zůstane v peněžence více peněz, exekuční splácení dluhů se prodlouží a věřitelé dostanou méně. Současně je třeba dodat, že zvýšení nezabavitelné částky se netýká jen nucených exekučních srážek ze mzdy, ale i dobrovolných srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy. Přičemž provádění srážek ze mzdy se řídí podle pravidel přednostních a nepřednostních pohledávek a určuje výši nepostižitelné částky, která musí povinnému dlužníkovi zůstat, stejně jako výši částky, nad kterou se dlužníkovi sráží bez omezení. O kolik tedy letos vzroste částka, na kterou už exekutor nemůže?

Na co může a nemůže exekutor sáhnout?

Pokud jste dlužník a exekutor se rozhodl naplnit oprávněné nároky věřitelů exekučními srážkami ze mzdy, platu či jiných příjmů, pak to udělá ještě před tím, než vám tyto peněžní prostředky budou vyplaceny, lépe řečeno exekucí bude postižen už jen samotný nárok na ně. To znamená, že o exekuční srážky budou sraženy vaše příjmy ještě před jejich výplatou, tedy u samotného zdroje: zaměstnavatele nebo úřadu, který vyplácí zabavitelné dávky. Kdyby vám totiž byly peníze vyplaceny, nastává zcela jiná situace, kdy se jakékoli příjmy stávají vašim majetkem a ten v podstatě může exekutor zabavit celý.

Exekutor, než celý dluh splatíte, bude strhávat peníze z platu, mzdy, podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikaci, nemocenské, mateřské, stipendia, důchodu, dávek státní sociální podpory, atd. Naopak ale existují příjmy, které jsou před exekucí chráněné. Jedná se o dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, dávky sociální péče a příspěvek na bydlení. Pokud je dlužníkem důchodce, který se nachází v ústavu sociální péče, pak mu exekutor nesmí zabavit část důchodu nezbytnou k úhradě pobytu a stanovené kapesné v daném zařízení.

Avšak nikdy vám exekutor nemůže sebrat všechny příjmy do poslední nuly, vždy vám musí zůstat částka na živobytí ve výši nezabavitelného minima. Jestliže vám exekutor obstaví účet v bance, můžete z něj jednou za celou dobu blokace účtu vybrat částku odpovídající dvojnásobku životního minima. Pokud bude mzda ponížena o exekuční srážky na hranici nezabavitelného minima a to odesláno na váš bankovní účet, není možné, aby vám tento příjem nezůstal.

Nezabavitelná částka pro rok 2019

Exekucí nepostižitelná neboli nezabavitelná částka je určena jako ⅔ součtu životního minima jednotlivce 3 410 Kč (od 1. 1. 2012 stále stagnuje a nemění se ani pro rok 2019) a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, která je nově stanovena 6 233 Kč, čili ⅔ z částky 9 643 Kč. Nezabavitelná částka na povinného činí 6 428,67 Kč.

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu potom tvoří ¼ nezabavitelné částky povinného, tedy 1 607,17 Kč. Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu lze uplatnit na manžela nebo manželku, přičemž není nutné, aby žili ve společné domácnosti s dlužníkem. Na společně vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jestliže jsou srážky prováděny z příjmů obou manželů. Přitom platí, že částka na vyživovanou osobu se nezapočítává v tom případě, že na tu samou osobu byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného.

Dlužník musí sám doložit vyživované osoby

Má-li zaměstnavatel při výplatě mzdy zohlednit nařízené exekuční srážky u zaměstnance, není povinen sám zkoumat skutečnost, zda zaměstnanec vyživuje další osoby. Je tedy na zaměstnanci, aby zaměstnavateli předložil potřebné dokumenty. Vyživovací povinnost k dítěti se prokazuje rodným listem, u zletilých dětí je nutno doložit i potvrzení o studiu, případně rozhodnutí soudu o stanovení vyživovací povinnosti. Existence manželství se prokazuje oddacím listem a čestným prohlášením o tom, že manželství stále trvá. Je-li vyživovací povinnost stanovena k rozvedenému manželi, pak je nutno doložit rozhodnutí soudu.

V rámci exekučních srážek ze mzdy je také určena částka, nad kterou se po odečtení nezabavitelných částek srazí zbytek čisté mzdy bez omezení. Počítá se jako součet životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy konkrétně sečteme dohromady 3 410 Kč a 6 233 Kč, a výsledek činí 9 633 Kč.

Další změny na dohled

Ministerstvo spravedlnosti však plánuje do budoucna i další změny týkající se výše nezabavitelné částky. Snahou je, aby nezabavitelná hranice byla tvořena dvojnásobkem součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení. Pokud by se podařilo zavést tuto změnu do praxe, pak by dlužníkům s vyšším příjmem zůstávalo více peněžních prostředků. Zda se těchto změn dočkáme v polovině roku 2019, ukáže teprve čas.