Daňové přiznání v roce 2018: Kolik smíte odečíst za loňský rok? A co když ho nepodáte včas?

Povinnost podat přiznání k dani se týká nejen podnikatelů a drobných živnostníků, ale také části zaměstnanců, studentů nebo penzistů. Daňové přiznání za rok 2017 se podává do třetího dubna, ale pokud víte, že to nestihnete, můžete požádat o odklad. To lze učinit dvěma způsoby: buď zplnomocníte daňového poradce a pak máte čas do druhého července, a nebo požádáte finanční úřad o prodloužení lhůty. Jestliže k tomu máte pádný důvod, můžou vám úředníci termín protáhnout až o tři měsíce. V případě daňového poradce ale nesmíte zapomenout vystavenou plnou moc do třetího dubna doručit územně příslušnému finančnímu úřadu. Daňové přiznání za rok 2017 můžete podat několika způsoby. Příslušný tiskopis (ke stažení na internetu) lze vyplnit ručně, případně na počítači, vytisknout a podepsat, a poté osobně či poštou doručit na místně příslušný finanční úřad. Pokud ho posíláte poštou, pak pouze doporučeně a podací lístek si vždy uschovejte. Když se rozhodnete jej podat osobně na podatelně, vezměte s sebou i kopii a tu si nechte také orazit razítkem, abyste vždy měli doklad v ruce, že jste v termínu daňové přiznání podali. Další variantou je podat přiznání elektronicky, avšak to má svá specifická pravidla. Vyplnit samotné daňové přiznání je pro někoho dost tvrdý oříšek, a proto je určitě dobré vědět, jak vypočítat základ daně a jaké daňové slevy můžete uplatnit.

Jak zjistit svůj základ daně?

Daň z příjmů fyzických osob se počítá jako 15 % ze základu daně. Svůj základ daně zjistíte tak, že od příjmů odečtete výdaje, které jsou dané výdajovými paušály nebo daňovou evidencí. Základ daně se dále snižuje o různé nezdanitelné části a až potom z této částky se vypočítá 15% daň z příjmů. Ale to ještě pořád není konečný výsledek, od zjištěné sumy můžete pořád odečíst daňové slevy. Teprve pak dojdete k výsledné dani za uplynulý kalendářní rok. Přitom daňové slevy dokážou konečnou daň z příjmů hodně srazit a někdy dokonce i úplně vymazat.

Základní daňová sleva na poplatníka

Pokud jste měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy, pak je tu pro vás základní daňová sleva, která se týká i pracujících důchodců. Ta za rok 2017 činí 24 840 Kč.

Jestliže jste v roce 2017 byli zaměstnaní jen část roku a zbývající měsíce jste byli vedeni na úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti nebo jste byli třeba na mateřské, pak sice nemusíte daňové přiznání podat, ale vyplatí se vám to. Slevu na dani můžete vyčerpat v plné výši bez ohledu na okolnosti. Když jste slevu na poplatníka neuplatnili v průběhu roku v plné výši, protože za každý odpracovaný měsíc za vás zaměstnavatel odváděl zálohu na daň, finanční úřad vám vyplatí vratku daně. To samé platí i pro studenty, když v průběhu roku měli jen jednu brigádu. V takovém případě mohou požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně z příjmů a vratku dostanou, aniž by museli sami podávat daňové přiznání.

Daňová sleva na manželku nebo manžela

Daňovou slevu na manželku nebo manžela smíte odečíst jedině tehdy, pokud celkové příjmy vašeho zákona partnera nepřesáhly v roce 2017 částku 68 000 Kč. Tato sleva činí 24 840 Kč za rok. Je-li navíc manželka nebo manžel držitelem průkazu ZTP/P, sleva se dvojnásobí. V daňovém přiznání podaném v roce 2018 se bude poprvé sleva počítat jinak, než jak byli podnikatelé zvyklí z předešlých let. Nově se smíte rozhodnout, zda budete postupovat podle nových či starých pravidel: když využijete starší vyšší limit výdajových paušálů, nebudete mít nárok na daňovou slevu na manželku či manžela, ani na daňovou slevu na děti, pokud využijete nový nižší limit výdajových paušálů, můžete zároveň čerpat daňové zvýhodnění na manželku nebo manžela i na děti. Přitom slevu na manželku či manžela lze také uplatnit jen za část roku, měsíčně to dělá 2070 Kč. Důležité je, abyste na počátku každého započteného měsíce žili s partnerem ve společné domácnosti a byli manželé, případně registrovanými partnery. Nesezdané páry, které žijí jako druh a družka, na slevu nárok nemají.

Roční příjmy zákonného partnera se dokládají pouze čestným prohlášením a jako přílohu je doložíte k daňovému přiznání. Při posuzování nároku na slevu se do hrubých příjmů počítají veškeré výdělky, které se nezdaňují nebo neuvádí v daňovém přiznání, nemocenská, mateřská, důchod, podpora v nezaměstnanosti, atd.

Daňová sleva na dítě + daňový bonus

Další slevu, kterou můžete uplatnit, je sleva na vyživované dítě s nímž žijete ve společné domácnosti. Za rok 2017 dosahuje sleva na první dítě 13 404 Kč ročně, tj. 1 117 Kč měsíčně, na druhé dítě 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně) a na třetí a každé další dítě 24 204 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně). Pokud je dítě zdravotně postižené, sleva se dvojnásobí. Daňové zvýhodnění se uznává až do 26 let věku, pokud se daná osoba soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje), případně se kvůli špatnému zdravotnímu stavu připravovat nemůže. Vždy se musí ale jednat o dítě vlastní, případně osvojené, v náhradní péči, atd., na dítě druha či družky slevu uplatnit nelze. Slevu na dítě může zohlednit vždy jen jeden daňový poplatník, tedy jeden rodič.

Pokud podmínky pro přiznání slevy na dítě splňujete jen po část roku, i zde je možno uznat poměrné částky za jednotlivé měsíce. Stejně jako u slevy na manželku/manžela i tady platí, že musíte volit mezi starými nebo novými pravidly, pokud uplatňujete výdaje paušálem.

Sleva na dítě má ale oproti jiným daňovým úlevám svá specifika. Když se po započtení slevy na dítě dostanete do minusu, stát vám výsledný rozdíl vyplatí jako daňový bonus. Bonus může maximálně dosahovat částky 60 300 Kč za rok, minimálně 100 Kč (nižší se nevyplácí). Pro vznik nároku na bonus platí jedna podmínka: v příslušném zdaňovacím období musíte mít příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, v roce 2017 tedy nejméně 66 000 Kč. Do příjmů se však nepočítají příjmy osvobozené od daně a příjmy zdaněné srážkovou daní.

Sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení

Jestliže vaše dítě chodí do školky nebo jiného předškolního zařízení, můžete čerpat tzv. školkovné. Výdaje na školku si může odečíst z daně z příjmů jen jeden rodič a to až do výše 11 000 Kč za rok 2017. Výdaje musíte ale prokázat a potvrdí vám je provozovatel předškolního zařízení. Jen dejte pozor, do výdajů na umístění dítěte do předškolního zařízení se nepočítají výdaje za stravu. Slevu je možné čerpat za výdaje, které jste za dítě hradili v mateřské školce podle školského zákona, může jít například o firemní školku, soukromé jesle, lesní školku. Sleva se nevztahuje za jednorázové hlídání dětí doma nebo ve veřejných institucích.

Sleva na studenta

Daňová sleva na studenta se týká osob, které studují na jedné ze státem uznané škole, což musí doložit potvrzením o studiu. Vydělávající student může celkem vyčerpat za rok 2017 až 4020 Kč. V období, za které si student nárokuje slevu, mu však nesmí být více jak 26 let. Sleva se přiznává jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku jste splnili stanovené podmínky a činí 335 Kč za měsíc. Kdo splňoval podmínky po celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jen část roku, tomu náleží sleva v plné výši.

Nárok na slevu nemá student dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na střední škole, pokud je v době studia výdělečně činný (kromě práce na DPP a DPČ) nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci.

Sleva pro zdravotně postižené

Lidé, kteří pobírají důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, si mohou z daně z příjmů za rok 2017 odečíst 2 520 Kč. Člověk s invalidním důchodem třetího stupně si z daně odečte 5040 Kč. Držitel průkazu ZTP/P, tedy člověk se zvlášť těžkým postižením, až 16 140 Kč. Kdo splňuje podmínky jen část roku, odečte si dvanáctinu uvedené částky za každý měsíc. Na daňovou slevu za rok 2017 je nárok od počátku výplaty invalidního důchodu.

Sleva na EET

Jednorázovou slevu na dani z příjmů ve výši až 5 000 Kč na pořízení a provoz EET mohou uplatnit fyzické osoby za zdaňovací období, v němž poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o EET povinnost evidovat. Jestliže se tak stalo v roce 2017, sleva náleží do letošního daňového přiznání. Nárok na slevu nemusíte dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru.

Co se stane, když podáte přiznání pozdě?

Když podáte daňové přiznání po termínu, musíte počítat se sankcemi a pokutami. Krátké zpoždění vám ale dokáže finanční úřad ještě tolerovat. Pokud se opozdíte pět pracovních dnů po termínu (rozhodující je datum doručení na finanční úřad), pak vám to projde beztrestně. Když to bude ale více jak pět pracovních dnů, dostanete za každý následující den prodlení pokutu ve výši 0,05 % vyměřené daně. V případě, že jste měli daňovou ztrátu, pak je sankční pokuta stanovena na 0,01 % daňové ztráty. Zároveň platí, že pokuta nemůže být vyšší než 5 % a nesmí přesáhnout 300 000 Kč. Jestliže vám vyjde pokuta menší než 200 Kč, finanční úřad vám ji odpustí.

Poloviční sankce se týká toho, kdo podá daňové přiznání do třiceti dnů po termínu a zároveň v daném kalendářním roce nemá u finančního úřadu žádné jiné resty.

Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec a ani později nereagujete na výzvu správce daně, minimální výše pokuty je stanovena na pětistovku.

Napsat komentář