Daňové přiznání 2019: Kdo musí podat a kdo ne?

Standardní lhůta pro odevzdání daňového přiznání se nezadržitelně blíží. Nejste si jisti, zda se vás také letos týká daňová povinnost? Pak se vám jistě bude hodit alespoň pár základních informací. Daňové přiznání za rok 2018 musí kromě podnikatelů podat i někteří zaměstnanci, studenti a důchodci. Dokážete vyplnit daňový formulář sami a nebo raději využijete služby daňového poradce? V každém případě jsou tu jasně daná pravidla a ty je nutno dodržet, pokud se chcete vyhnout problémům s finanční správou. I když vám účetní vede daňovu evidenci či účetnictví, může vám sice sestavit také daňové přiznání, ale termín pro podání je úplně stejný jako kdybyste jej podávali sami. Navíc, budou-li v přiznání chyby, půjdou na váš vrub. Naopak, když daňové přiznání vypracuje daňový poradce, případné sankce a pokuty se zaplatí z pojištění daňových poradců. Pojďme si tedy v kostce shrnout, co byste o daních, termínech a lhůtách měli vědět. K daňovému přiznání se pojí i některé dokumenty a i ty je třeba k formuláři přiložit. Kromě toho s Přiznáním k dani příjmů za rok 2018 souvisí i podání Přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Lhůta pro jejich podání se řídí dnem, kdy jste podali daňové přiznání. Přestože v posledních dnech termínu určeného pro odevzdání daňového formuláře bývají rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů, není dobré nechávat vše na poslední chvíli.

Kdy odevzdat?

Daňová povinnost se každoročně váže k datu posledního března daného roku. Letos však nastala výjimka, protože 31. března připadá na neděli. Proto je jako poslední den pro podání daňového přiznání v řádném termínu stanoveno datum pondělí 1. dubna 2019. Tato lhůta platí pro všechny, kdo podávají Přiznání k dani z příjmů sami, a to i v případě, že vám formulář vyplní vaše účetní. Pokud ale máte daňového poradce, lhůta je ze zákona prodloužena až do pondělí 1. července 2019. Dejte ale pozor! I přesto musíte finančnímu úřadu do 1. dubna 2019 doručit plnou moc, kterou jste daňovému poradci udělili.

Pro koho platí daňová povinnost

Každý, kdo díky své podnikatelské činnosti v roce 2018 vydělal více jak 15 000 Kč, musí odevzdat daňové přiznání (hrubý příjem před odečtením výdajů). Přiznání k dani z příjmů ale podává také každý podnikatel, který minulý rok skončil ve ztrátě (ta se může odečítat v následujících letech). Daňová povinnost se dále týká každého, kdo neměl příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), ale je třeba rodič na mateřské, student, důchodce a přivydělal si (podnikáním, pronájmem) více než 15 000 Kč (hrubý příjem, nikoli zisk). Růžový formulář zahrnuje rovněž tzv. příležitostné příjmy do 30 000 Kč, ostatní příjmy, daní se kapitálový majetek, pronájmy nemovitostí a movitý majetek, atd. Zvláštní kategorií jsou potom příjmy osvobozené od daně, které se nepřiznávají a ani nedaní. Některé z nich jsou však vázané na určité podmínky. Daňové přiznání není nutné rovněž podávat v případě, že se v průběhu roku 2018 vaše příjmy danily tzv. srážkovou daní. Ta se využívá například u úroků z bankovních účtů, u dohod o provedení práce či pracovní činnosti, autorských honorářů, apod.

Kteří zaměstnanci podávají přiznání k dani?

Pokud jste v loňském roce pracovali pouze u jednoho zaměstnavatele a neměli jste jiné zdanitelné příjmy, pak vám zálohy na daň z příjmů strhává zaměstnavatel a stejně tak se postará i o roční zúčtování daně. Jestliže jste vloni vystřídali zaměstnavatelů více, ale ani jednou jste nepracovali pro dva současně, pak se o zúčtování daně postará poslední zaměstnavatel.  

V roce 2019 musí podat daňové přiznání zaměstnanec, který:

  • měl v loňském roce celkové příjmy ze zaměstnání (hrubá mzda) a podnikání přesahující 48násobek průměrné mzdy
  • pracoval v roce 2018 u několika zaměstnavatelů a u některého z nich nepodepsal prohlášení k dani, přestože měl u něj zdanitelné příjmy, případně některý z jeho příjmů nebyl sražen srážkovou daní
  • měl kromě platu nebo mzdy i další zdanitelné příjmy (z podnikání, pronájmu, ostatní příjmy, atd.)
  • pobíral kromě příjmů od českého zaměstnavatele i příjmy od zaměstnavatele v cizině
  • má dluží na dani z příjmů nebo neoprávněně získal daňový bonus
  • porušil v minulém roce podmínky daňového zvýhodnění u penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření nebo životního pojištění

Pokud zaměstnanec podává daňové přiznání sám, pak požádá svého zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2018 a přiloží je k formuláři daňového přiznání. V Přiznání k dani pak uvede všechny své zdanitelné příjmy a to i ty, ze kterých byla odvedena zálohová daň z příjmů fyzických osob.

Všichni zaměstnanci však měli za povinnost k 15. únoru letošního roku podepsat u svého zaměstnavatele prohlášení k dani za rok 2018 a ke stejnému datu odevzdat veškerá potvrzení prokazující nároky na odpočty od základu daně a daňové slevy.

Kde a jak podat přiznání k dani?

K vyplnění daňového formuláře můžete využít formuláře, které jsou k dispozici jak na každém územním pracovišti finančního úřadu, tak na internetu. Přiznání k dani si můžete vytisknout, vyplnit na předepsaném tiskopisu a osobně podat na kterémkoli pracovišti finančního úřadu. Příslušnost k územnímu pracovišti řešit nemusíte, finanční úřad si je přepošle sám mezi sebou podle toho, kam spadáte. Další možností, jak podat daňové přiznání je prostřednictvím České pošty, nebo elektronicky formou datové zprávy přes aplikaci. Pro určení územního pracoviště je rozhodující místo trvalého pobytu.

Co když propásnete termín?

Finanční úřad každý rok zveřejňuje dlouho dopředu přesné termíny pro podání daňového přiznání, takže je určitě dobré se jim přizpůsobit a na své povinnosti myslet včas. Přesto se najdou i tací, kteří nestíhají a lhůtu prostě prošvihnou. Naštěstí jsou v tomto směru úředníci vstřícní a všem opozdilcům dávají ještě 5 pracovních dnů navíc na nápravu, a to bez pokuty. V letošním roce tedy připadá poslední den, kdy je možno odevzdat daňové přiznání bez pokuty, na 6. dubna 2019. Pokud vám přiznání k dani vyhotoví daňový poradce, pak máte čas do 6. července 2019. V tyto dny ale musí být přiznání k dani doručeno na finančním úřadě, nestačí tedy podací razítko pošty. To už je pozdě.

Po tomto termínu začínají nekompromisně nabíhat úroky z prodlení, které činí 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Když bylo podnikání ztrátové, pak je pokuta vyměřena jako 0,01 % z daňové ztráty za každý den prodlení. Maximálně ale může pokuta činit 5 % z vyměřené daně a maximálně 300 000 Kč. Naopak, když pokuta nedosáhne ani částky 200 Kč, finanční úřad vám ji odpustí.

Jaká je lhůta pro zaplacení daně?

Bez ohledu na to, kdy podáte daňové přiznání, na úhradu daně máte čas do pondělí 1. dubna 2019, tj. poslední řádný termín současně stanovený pro podání daňového formuláře. V případě, že vám daň zpracovává daňový poradce, platí pro vás termín pondělí 1. července 2019. Opět platí, že v tento den musí mít finanční úřad platbu daně připsánu na bankovní účet.

Vypočtenou daň můžete zaplatit:

  • bankovním převodem
  • v hotovosti přímo na finančním úřadě
  • v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A

Číslo bankovního účtu a konstantní symbol vám sdělí na každém pracovišti finančního úřadu, jako variabilní symbol uvedete své rodné číslo.

Podání přehledů

Ode dne podání daňového přiznání začíná běžet 30denní lhůta, kdy musíte podat Přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Jestliže byste tedy využili nejzažší řádný termín (1. dubna 2019), musí tyto instituce zmíněné přehledy obdržet nejpozději do čtvrtka 2. května 2019.

V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musíte zdravotní pojišťovně a ČSSZ doložit nejpozději do 30. dubna 2019 plnou moc. Na podání přehledů pak máte čas až do 31. července 2019.

Na úhradu případných nedoplatků na zdravotním či sociálním pojištění máte 8 pracovních dnů po podání zmíněného přehledu.