Chcete do práce přes agenturu? Buďte opatrní!

Hledáte nové zaměstnání? Kromě úřadu práce se můžete rovněž obrátit na pracovní agenturu, která vám také zprostředkuje zaměstnání. Co to pro vás ale znamená? Pracovní agentury hrají podle pravidel a právě ty nemusí každému vyhovovat. Abyste získali práci prostřednictvím agentury, musíte se stát jejím zaměstnancem. Kdo je potom tedy vaším zaměstnavatelem a na jakou mzdu máte nárok? A co pojištění, případně další benefity? To jsou otázky, na které je rozhodně dobré znát odpověď dříve, než se pro formu agenturního zaměstnávání rozhodnete. Pojďme si je objasnit.

Práci přes agenturu využívají většinou lidé, kteří nemohou dlouhodobě najít žádné vhodné trvalé zaměstnání a nebo studenti, kteří se snaží najít dočasnou brigádu. Také pro absolventy škol to může být dobrý začátek jejich pracovní kariéry. Díky získaným pracovním zkušenostem si pak mohou lépe najít práci na dobu neurčitou. Všem agenturním zaměstnancům kryje záda zákoník práce, proto se nebojte ozvat, pokud nebude agentura jednat dle pravidel.

Co je pracovní agentura?

Ve světě je práce přes agenturu poměrně rozšířený způsob zaměstnaneckého poměru. Jedná se o jednu z forem flexibilního způsobu zaměstnávání, kdy je pracovník  zaměstnancem pracovní agentury, ale ta ho vyšle na práci do firmy nebo společnosti, kde potřebují pokrýt dočasnou potřebu zaměstnanců. Přitom agenturní zaměstnávání není typické jen pro studentské brigády, ale velmi často jej využívá i řada výrobních společností, u nichž může kolísat výroba. Různé statistiky uvádí, že 40 % agenturních zaměstnanců pracuje na administrativních pozicích v call centrech, na recepcích nebo v IT oblasti. V České republice takto pracuje asi 2,4 % aktivní populace.

Rychlý nástup do práce

Pracovní agentury mají několik nesporných výhod. Jakmile je navštívíte a vyplníte vstupní formality, stáváte se zaměstnancem a do práce můžete nastoupit hned zítra. Tím se vyhnete zdlouhavému výběrovému řízení a pracovnímu pohovoru s několikadenním nejistým výsledkem. Vzhledem k tomu, že vás pracovní agentura eviduje v databázi, může vám také kdykoli zavolat a nabídnout vám okamžitě brigádu. Tím máte o pracovní příležitost postaráno a nemusíte pořád dokola prohlížet inzeráty s pracovními nabídkami.

Máte-li zájem o práci v zahraničí a chcete nabrat zkušenosti, i v tomto případě je dobré zvolit pracovní agenturu. Kromě toho, že vám zprostředkují zaměstnání v konkrétní zahraniční firmě, také vám mohou pomoci s dopravou, ubytováním a dalšími záležitostmi spojenými se stěhováním do zahraničí.

Jak vybrat správnou agenturu?

Na pracovním trhu v současnosti působí několik stovek pracovních agentur, a proto je určitě na místě jejímu výběru věnovat patřičnou pozornost. Dříve než se pro některou z nich rozhodnete, nejprve si ji prověřte. Osobní zkušenosti lidí jsou mnohdy k nezaplacení, proto se poptejte známých v okolí, na sociálních sítích, zapátrejte v různých internetových diskuzích. Avšak novelizace zákoníku práce přispěla k výraznému oddělení pochybných pracovních agentur, které využívaly různé neférové praktiky vůči svým zaměstnancům. Od minulého roku musí totiž každá pracovní agentura pro provozování své činnosti složit kauci půl milionu korun a musí mít povolení Ministerstva práce a sociálních věcí. Abyste  se přesvědčili o tom, zda ji daná agentura skutečně má, můžete využít jednoduchou online aplikaci Vyhledávání agentur práce. O solidnosti pracovní agentury vypovídá také její členství buď v Asociaci pracovních agentur a nebo v Asociaci poskytovatelů personálních služeb. Obě tyto asociace jsou vázány dodržováním určitého etického kodexu.

Postup hledání práce přes agenturu:

  1. projděte si seznam pracovních agentur registrovaných v ČR, který naleznete na webovém portále MPSV
  2. prověřte si agenturu na internetu (recenze, diskuze, sociální sítě)
  3. zjistěte, zda je agentura členem Asociace poskytovatelů personálních služeb nebo Asociace pracovních agentur
  4. projděte si seznam nabídek
  5. připravte si životopis, pořiďte solidní fotografii
  6. jakmile vám agentura nabídne práci, nejdříve si důkladně prostudujte smlouvu, zejména platové a pracovní podmínky
  7. smlouvu podepište před vlastním zahájením práce
  8. pokud jste registrováni u úřadu práce jako nezaměstnaní, musíte do osmi pracovních dnů oznámit, že máte nové místo

Co obnáší agenturní zaměstnání?

Agenturní zaměstnanci musí mít podle zákoníku práce stejné pracovní podmínky jako kmenoví zaměstnanci firmy na stejné pozici a v ničem by neměli zaznamenat žádný rozdíl. Za zprostředkování práce se agenturám nic neplatí, což se týká i sjednání pracovního místa v zahraničí. Avšak poplatek za vstupní lékařskou prohlídku nebo cena zpáteční letenky je zcela v režii zaměstnance. Služby pracovní agentury hradí firma, která si zaměstnance najímá.

Jestliže se rozhodnete pro práci přes pracovní agenturu, stáváte se po podpisu smlouvy jejím zaměstnancem. To znamená, že agentura je váš zaměstnavatel, který má za povinnost odvádět zdravotní a sociální pojištění. Současně platí, že agenturní zaměstnání lze vykonávat pouze na základě klasické pracovní smlouvy nebo Dohody o pracovní činnosti (DPČ). Práci na Dohodu o provedení práce vám agentura nabídnout nesmí (DPP).

Jakmile vám agentura sežene práci v konkrétní firmě, měli byste kromě DPČ dostat také písemně pokyn k dočasnému výkonu práce. V něm musí být uvedeno: místo a doba výkonu práce, mzdové a pracovní podmínky a podmínky pro případ předčasného ukončení práce, které nejsou zákonem blíže specifikovány. Pro dobu výkonu zaměstnání platí pravidlo: agentura vás nesmí propůjčit jedné firmě na dobu delší než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Avšak i zde existují výjimky, třeba v případě mateřské nebo rodičovské dovolené a nebo když o delší setrvání ve firmě sami výslovně požádáte.

Mzdové a pracovní podmínky

Jak už bylo řečeno, agenturní zaměstnanec, co se týče mzdy a pracovních podmínek, na tom musí být úplně stejně jako jakýkoli jiný stálý zaměstnanec firmy na stejné pozici. Srovnatelným zaměstnancem se rozumí osoba s obdobně dlouhou praxí a potřebnou kvalifikací, která vykonává stejně náročnou práci s odpovídající mírou zodpovědnosti.  Za takovou práci náleží agenturnímu zaměstnanci stejná základní mzda, včetně prémií, příplatků za práci o víkendu, ve svátek nebo v noci, a dalších bonusů navíc. Agentura nemá právo si strhávat část vaší mzdy nebo chtít poplatky za zprostředkování práce.

Pro agenturního zaměstnance by mělo platit stejné rozvržení pracovní doby a přestávek, a lišit by se neměly ani jeho nároky na dovolenou. Kromě čtyřech týdnů stanovených zákonem má i agenturní zaměstnanec nárok na jeden týden navíc, pokud to má firma dohodnuto v kolektivní smlouvě. Stejně tak jim náleží další zaměstnanecké benefity v podobě stravenek nebo tzv. sick days. Naopak ale na příspěvky na životní pojištění, dopravu či bydlení, penzijní připojištění nebo penzijní spoření, agenturní zaměstnanec nedosáhne. Avšak pracovní poměr u agentury se započítává do důchodu.

V případě, že vám firma neposkytne vše, na co máte nárok, nebojte se ozvat. V prvé řadě se obraťte na agenturu, která má ze zákona povinnost zajistit svým zaměstnancům rovné pracovní podmínky, a proto se musí vaší stížností zabývat.

Jaké profese se přes agenturu nejvíce uplatní?

V zahraničí se s agenturním zaměstnáváním setkáte nejvíce v oblasti stavebnictví a hoteliérství, což je dáno také větší poptávkou po pracovnících během sezóny. Ale i v České republice si takto firmy zajišťují potřebnou pracovní sílu. Nejčastěji však agenturní zaměstnanci nalézají své uplatnění ve výrobě, automobilovém průmyslu, call centrech, servisních střediscích nebo na různých administrativních pozicích. Zato farmacie nebo gastronomie nikdy velký zájem o agenturní zaměstnance neprojevila.

A co když už pro vás firma nemá práci?

Samozřejmě, že může nastat situace, kdy firma už nemá pro agenturního zaměstnance další práci. Předčasné ukončení dočasného přidělení by mělo být provedeno za podmínek uvedených ve smlouvě, kterou uzavřela pracovní agentura s danou firmou. S těmito podmínkami by měl být zaměstnanec seznámen v pokynu k dočasnému výkonu práce. Tyto podmínky nejsou ale stanovené zákonem, proto raději s klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo odstupným nepočítejte.

Můžete si stěžovat?

Pokud všechny zúčastněné strany nehrají podle pravidel, můžete si stěžovat. Jestliže firma nedodržuje podmínky pracovní smlouvy, kterou jste s ní uzavřely a nezastane se vás ani pracovní agentura, pak můžete podat podnět ke kontrole příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nebo Státnímu úřadu inspekce práce. Podnět můžete zaslat písemně poštou nebo elektronicky přímo na webových stránkách inspektorátu práce. K podnětu je dobré přiložit i dokumenty, které vaše tvrzení dokládají (mzdový výměr, výplatní pásku, apod.).

Na základě tohoto podnětu pak inspektorát práce provede kontrolu nejen u dané firmy, ale prověří i činnost pracovní agentury. Inspektoráty práce se samy dlouhodobě zaměřují na práci agentur, zejména na jejich schopnost zajištění mzdových a pracovních podmínek pro své zaměstnance. Zjištěné nedostatky jsou povinny agentury odstranit, v opačném případě může být ukončena jejich činnost.