Chci se rozvést: Jak ušetřit co nejvíce peněz i času

Manželství je sice krásná instituce, ale ne vždy láska hory přenáší a trvá navěky. Z idylického vztahu se může velmi snadno vyklubat velké trápení, které na lidskou psychiku působí doslova destruktivně. Rozvod se pak jeví jako jediné řešení. V České republice podává návrh na rozvod manželství nejčastěji žena po šesti letech společného života, ovšem některé se chtějí s manželem rozvést už po měsíci. Příčiny rozvodu bývají různé, ale jistě je v zájmu obou stran dohodnout se na hladkém průběhu a ušetřit spoustu peněz, času i nervů. Zkušenosti z advokátní praxe ukazují, že každý rozvod je přímo originál. Nikdy nelze dopředu říci, jak dlouho řízení potrvá a kolik bude stát. Někoho celé martyrium vyjde na pár tisícovek, jiný musí investovat desítky či stovky. Samotný rozvod má samozřejmě dopad nejen na rodinné zázemí, zvlášť pokud manželé mají děti, ale ovlivňuje rovněž společenské postavení. Pořád platí, že vdaná žena má vyšší společenský statut než rozvedená. Nicméně rozvodem život nekončí, právě naopak, často se před vámi objeví úplně nové možnosti. Pojďte se tedy podívat, jak nejlépe postupovat při rozvodu a vyhnout se tak zdlouhavým a komplikovaným jednáním u soudu.

Dokážete se spolu na rozvodu dohodnout?

Je-li doba hádek, slz a skřípění zubů pryč a vaše rozhodnutí je nezvratitelné, přichází čas dohodnout se na rozvodu. Pokud oba souhlasíte, máte jasnou představu, jak bude vypadat následující péče o vaše nezletilé děti a jak si vypořádáte společný majetek, vyhnete se zcela jistě nepříjemným soudním tahanicím. Úspěšný rozvod tak můžete mít jednoduše za sebou jen na základě podmínky, že “soužití manželů je tak trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení”. V opačném případě se vám praní špinavého prádla před soudem protáhne na několik měsíců či let. A přitom vám pěkně provětrá peněženku!

Obejdete se bez právníka?

Právníka k rozvodu nezbytně nutně nepotřebujete, záleží jen na vás, kolik jste ochotni investovat času a peněz. Sepsat návrhy k soudu není nijak komplikované (jednotlivé vzory jsou na internetu ke stažení), stejně tak není třeba přítomnost advokáta při jednání u soudu. Jestliže však očekáváte, že celá záležitost bude poměrně problematická, pak se vám dobrý advokát bude určitě hodit. Zkuste oslovit své známé, kteří si už rozvodem prošli a mají zkušenosti s právními službami, a nechte si poradit. Využít můžete také seznam advokátů na stránkách České advokátní komory, kde v kolonce rozvody naleznete konkrétní informace.

Hned na úvodním jednání vás dobrý advokát poučí o svém ceníku, vyšší cena se dá předpokládat ve větších městech a u renomovaných kanceláří. Jedno sezení či konzultace vyjde zhruba na 1 200 – 5 000 Kč dle sazby právního zástupce. Kromě této odměny musíte ale počítat i s dalšími možnými náklady – seznámení se spisem, sepsání návrhu, zastupování u soudu, cestovné, atd. Advokát může rovněž sehrát roli prostředníka při komunikaci mezi manželi.

Jednotlivé kroky vedoucí k rozvodu

Rozvod manželství je jeden ze způsobů zániku manželství, který je upraven právním řádem. Ukončením manželského svazku na základě jednotlivých zákonných ustanovení a paragrafů zanikají osobní práva a povinnosti manželů, která pro ně z manželství vyplývaly. Rozvodem manželství se ruší společné jmění manželů a manžel přestává být zákonným dědicem.

Základní podmínkou pro úspěšné rozvedení manželství je ono okřídlené “nesoulad povah a zájmů, který vedl k postupnému odcizení”. Někdy se však může stát, že jeden z partnerů se nedomnívá, že manželství je “trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno” a rozvedení manželství je tím pádem ohroženo. Naštěstí zvážení celé situace je na soudu, pokud spolu manželé nežijí déle než tři roky, dle zákona může být manželství rozvedeno. Jestliže oba manželé s rozvodem souhlasí, není soudci dána žádná pravomoc manželství nerozvést (není-li to v rozporu se zájmem nezletilých dětí daným zvláštními důvody).

Soudce se má sice podle zákona snažit odstranit příčiny rozvratu a usilovat o smíření manželů, ale nikdo nebude v soudní síni znepřátelené partnery přemlouvat, aby spolu zůstali. Pokud se jeden z manželů rozvést nechce, musí žalobce před soudem prokázat, že je manželství nevratně rozvráceno a nelze jej obnovit. Soudu musíte předložit důkazy poukazující na rozvrat manželství (např. předvoláním svědků), ale souhlas manžela či manželky k rozvodu nepotřebujete. Soud může manželství rozvést i proti vůli druhé strany.

Právní systém umožňuje dva možné postupy při rozvodu:

 • Nesporný rozvod neboli rozvod dohodou (oba manželé s rozvodem souhlasí, mají dohodu o vypořádání majetku a jsou domluveni na péči o děti a výživném)
 • Sporný rozvod (návrh podává jen jeden z manželů a nebo se manželé neshodnou na rozdělení majetku a péči o děti)

Nesporný rozvod

Nesporný rozvod neboli rozvod dohodou je nejrychlejším a nejmodernějším způsobem, jak se nechat rozvést. Za předpokladu, že manželé i přes rozvrácené manželství jsou schopni se dohodnout na základních věcech, může být soudní řízení poměrně krátké, v řádu měsíců. Soud navíc v tomto případě nezjišťuje příčinu rozvratu manželství, takže se vyhnete zdlouhavému rozebírání osobních záležitostí před soudem.

Soud manželství rozvede, pokud splňujete základní podmínky:

 • vaše manželství je trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno
 • manželství trvalo alespoň jeden rok
 • manželé spolu minimálně 6 měsíců nežijí
 • k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel (nezáleží, zda při zahájení rozvodového řízení či v jeho průběhu)

Dále musíte soudu předložit zákonem vyžadované dokumenty:

 • Dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí
 • Dohodu o úpravě majetkových poměrů po rozvodu
 • Návrh na rozvod manželství
 • oddací list

Splněním všech zákonem stanovených podmínek a doložením požadovaných dokumentů, soud manželství rozvede.

Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí

Dříve než se rozvedete, je nutno určit kdo a jak bude pečovat o nezletilé děti. A právě k tomu slouží Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, kde oba manželé navrhují komu budou děti svěřeny do péče a v jaké výši bude druhý z rodičů platit výživné. Případně může být navržena tzv. střídavá péče. Manželství totiž nelze rozvést, dokud rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu nenabude právní moci.

Dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí (vzor je k dispozici na internetu) je třeba doručit okresnímu soudu dle místa trvalého bydliště nezletilých dětí společně s návrhem na zahájení řízení na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Dohodu a návrh na schválení je možno podat soudu samostatně ještě před návrhem na rozvod nebo dodat všechny dokumenty společně.

Za schválení dohody se neplatí žádný soudní poplatek.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

V Dohodě o vypořádání společného jmění manželů (SJM) by měli manželé uvést, jakým způsobem si rozdělí společně nabytý majetek po rozvodu. Při vypořádání se vychází z toho, že podíly na majetku, který je jejich společným jměním, jsou v zásadě stejné. Stejně tak závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem, jedná se například o půjčky, hypotéku, atd. Dohoda o vypořádání majetku musí být opatřena úředně ověřenými podpisy, což lze provést na poště nebo u notáře.

Návrh na rozvod manželství

Návrh na rozvod manželství může sepsat jeden z manželů pod svým jménem a uvést, že druhý z manželů s návrhem souhlasí, což ještě zvlášť stvrdí svým podpisem. Návrh na rozvod se podává k příslušnému okresnímu soudu, kde manželé mají nebo měli poslední společné bydliště.

V návrhu je nutno uvést:

 • jednotlivé účastníky řízení (manželé i děti)
 • důvody rozvodu
 • návrh rozsudku

Za návrh na rozvod manželství se platí soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč. Platí se buď v kolcích, které se nalepí na samotný návrh a nebo počkáte na výzvu k úhradě soudního poplatku, kde je uvedeno číslo bankovního spojení a variabilní symbol.

Jestliže se manželé nacházejí v tíživé sociální situaci, která jim znemožňuje poplatek zaplatit, mohou požádat soud o osvobození od soudních poplatků.

Sporný rozvod

Jestliže se jako manželé na rozvodu nedohodnete a přesto se chcete rozvést, pak musíte návrh na rozvod manželství podat pouze sami. V tomto případě není třeba dokládat dohodu o úpravě majetkových poměrů, ale naopak je nejprve nutné upravit poměry k nezletilým dětem. Sporný rozvod vyžaduje podrobněji rozebrat příčiny rozpadu manželství, což může být časově náročnější. Zpravidla je nutné soudu doložit důkazy, předvolat svědky, atd. Pokud chcete vypořádat společný majetek, musíte počkat až bude manželství rozvedeno a rozvod nabude právní moci (uplyne lhůta pro podání odvolání). Teprve potom můžete k soudu podat žalobu na vypořádání společného jmění manželů. Žalobu lze podat kdykoli do tří let od rozvodu.

Soudu musíte předložit:

 • návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí
 • návrh na rozvod manželství
 • další důkazy, které poukazují na rozvrat manželství
 • oddací list
 • žalobu na vypořádání společného jmění manželů (není podmínkou rozvodu)

U sporného rozvodu návrh na rozvod manželství sepisuje ten z manželů, který usiluje o rozvod. Důležité je zejména popsat skutečnosti, proč k rozvodu dochází. Návrh společně s návrhem na úpravu poměrů k nezletilým dětem (komu budou děti svěřeny do péče a kolik bude platit druhý rodič výživné) nebo již s rozhodnutím o úpravě poměrů k nezletilým dětem doručíte okresnímu soudu dle místa posledního společného bydliště manželů.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů

Jakmile rozvod nabude právní moci, je možné požádat soud o vypořádání společného jmění manželů. To lze učinit buď žalobou, kdy jeden z manželů navrhuje, jak by chtěl majetek vypořádat  a nebo dohodou, pokud se manželé shodnou. Přitom se nejedná jen o veškerý majetek, ale také závazky (půjčky, hypotéka) nabyté jedním z manželů nebo oběma za dobu trvání manželství. Žaloba se podává k okresnímu soudu dle trvalého bydliště žalovaného manžela a zaplatíte za ni soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč a dále pak 5 000,- Kč za každou nemovitost. I v tomto případě je možno požádat soud o osvobození od soudních poplatků.

Rozvodem skutečně život nekončí, dokonce ani vztah mezi ex-partnery. Není výjimkou, že se z nich nakonec stanou přátelé na celý život. Začít nový život v osamění samozřejmě není jednoduché, ale pocity vlastního štěstí a spokojenosti jsou prvořadé.

Napsat komentář