Manželé, partneři a dluhy: Co s nimi a jak ochránit svůj majetek?

Vedete spokojený rodinný život, avšak najednou se za vašimi dveřmi objeví exekutor. Vzhledem k tomu, že nemáte nejmenší tušení, co by mohlo být důvodem jeho návštěvy, nezmůžete se ani na slovo. Vychrlí na vás spoustu právních pouček, předloží papíry k podpisu a začne zabavovat majetek. Říká vám to něco? Běžná situace z každodenního života. Partner naseká dluhy, samozřejmě je před vámi zatají a když není schopen splácet, věřitelé se obrací na vás. Bohužel, půjčit si peníze můžete i bez vědomí partnera, ovšem v manželství za případné dluhy odpovídáte oba dva rovným dílem. Možná vám to připadá nespravedlivé, ale je to tak. Záleží jen na svědomí partnera, jestli se vám ještě dokáže s klidem podívat do očí. Minulost už tedy nezměníte, je třeba se ochránit do budoucna. Musí ale manželka platit dluhy svého manžela a naopak? Je rozvod řešením? A co když spolu žijete jen tak na hromádce? Pojďme se podívat, co říká zákon a jak se nejlépe bránit proti dluhům nezodpovědného manžela či partnera.

Máte společný majetek?

V otázce společného majetku je dost podstatné, jestli spolu pouze žijete, bydlíte, případně máte děti a nebo jste manželé. Uzavřením manželství vzniká rovněž společné jmění manželů, do kterého samozřejmě nespadá majetek, jež jeden z manželů nabyl ještě před manželstvím a je tedy jeho výhradním vlastnictvím. Naopak, pokud majetek nabyl druhý manžel za dobu trvání manželství nebo společně, stává se součástí společného jmění manželů. V případě partnerského svazku, je to daleko jednodušší. Vše zůstává vašim výhradním vlastnictvím, i když spolu žijete.

V době trvání manželství za veškeré závazky odpovídáte oba dva rovným dílem, a je úplně jedno, jestli úvěrovou smlouvu podepsal jen jeden z manželů (bez vědomí druhého) a nebo oba společně. Jestliže nebudete schopni dluhy splácet, případná exekuce postihne veškerý majetek ve společném jmění manželů. Pokud však nejste sezdáni, za dluhy odpovídá jen ten partner, který si je nadělal, za předpokladu, že jste si nebrali půjčku společně.

Manželství a dluhy

O důležitých věcech, jako jsou půjčky, hypotéky, nákupy drahých věcí a všeobecně o celém finanční hospodaření by měli partneři rozhodovat společně, případně si dohodnout jasná pravidla. Společné rozhodování o penězích také předpokládá zákon. Proto v České republice platí, že pokud jakýkoli finanční závazek uzavře jeden z manželů, automaticky se stává společným závazkem obou manželů. To v praxi znamená, že pokud manžel uzavře nějakou půjčku, případné splácení půjčky je také povinností i jeho manželky.

Společné jmění manželů je definováno zákonem, ale pamatuje i na výjimky. Do společného jmění nespadá především:

  • majetek získaný dědictvím nebo darem
  • majetek získaný v restituci
  • majetek, který je výlučným vlastnictvím jednoho z manželů

Všechny dluhy vzniklé po dobu trvání manželství jsou společným závazkem manželů. Výjimku tvoří:

  • dluhy a závazky, které se týkají výlučného vlastnictví jednoho z manželů
  • dluhy a závazky, které přijal jeden z manželů, ale jsou nepřiměřené vzhledem ke společným majetkovým poměrům v manželství

Dále je na vás, abyste v případě vymáhání dluhů exekutorovi dokázali, že vzniklé závazky nejsou součástí společného majetku, to znamená, že máte například uzavřenu dohodu o zúžení společného majetku.

Dluhy před manželstvím

Podle právního řádu, je majetek, který jste získali před uzavřením manželství pouze váš. To samé platí i pro dluhy. Pokud váš partner měl dluhy ještě před manželstvím, pak exekuce na zaplacení těchto dluhů může být provedena jen na majetek, který je ve společném jmění manželů. Exekutorovi pak musíte prokázat, že se jedná o dluhy ještě před manželstvím a nebo majetek, který vám chce zabavit, máte ještě z doby před manželstvím.

Jak se ochránit proti dluhům v manželství

V případě, že se ke společnému majetku chová jeden z manželů nezodpovědně, může se druhý proti tomuto chování bránit. Manželé mohou společný majetek zúžit, respektive rozšířit. Jenomže zúžením společného jmění manželů (SJM) ochráníte svůj majetek pouze do budoucna, na již vzniklé dluhy neplatí, takže za závazky z minulosti odpovídají oba dva rovným dílem.

Možnosti, jak zúžit společné jmění manželů jsou dvě:

  • formou notářského zápisu
  • soudním rozhodnutím

Forma notářského zápisu předpokládá, že se spolu oba manželé dohodnou, bez domluvy s manželem není možná. Manželé takto mohou zúžit jak rozsah stávajícího majetku a závazků, tak majetek či závazky, které vytvoří v budoucnu. Smlouvu o zúžení SJM nemohou manželé napsat jen tak mezi sebou, vždy musí mít podobu notářského zápisu. Výše odměny, kterou zaplatíte notáři se řídí vyhláškou a hodnotou majetku, jehož se zúžení týká.

Soudní rozhodnutí o zúžení SJM přichází na řadu, pakliže je manžel, který zadlužuje domácnost, nepřístupný dohodě a tudíž notářský zápis není možný. Soud může SJM manželů zúžit v případě, kdy jeden z manželů podniká nebo je neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti, či se stal závislým na alkoholu, herních automatech nebo podlehl dluhovému šílenství, atd. Rozhodnutím soudu o zúžení SJM zaniká společné jmění manželů k věcem, které netvoří obvyklé vybavení společné domácnosti.

Rozvodem dluhy nevyřešíte

Ani rozvodem se dluhů nezbavíte, přestože jste o nich třeba nevěděli. Pokud jste podali žádost o rozvod, vypořádání společného majetku bude u soudu samostatná kapitola. Buď se spolu dohodnete, jak si majetek a splácení dluhů rozdělíte a nebo budete muset podat žalobu. V ní jeden z manželů navrhne, jak by chtěl společný majetek a zároveň závazky vypořádat. Poté je konečné rozhodnutí na soudu, avšak každému z manželů automaticky náleží polovina dluhů. Žalobu o vypořádání společného jmění manželů můžete podat jakmile rozvod nabude právní moci.

Osobní bankrot manželů

Osobní bankrot neboli oddlužení je také jeden ze způsobů, jak se v manželství natrvalo zbavit dluhů. Vzhledem k tomu, že za dluhy odpovídají oba rovným dílem, musí také žádost o oddlužení podat společně. V opačném případě by se do spárů exekutorů a věřitelů dostal vždy druhý z manželů, což by doslova zruinovalo rodinný rozpočet. Předluženým lidem dokáže osobní bankrot manželů výrazně pomoci, jelikož snadněji dosáhnou na jeho podmínky. V prvé řadě musíte dostatečně vydělávat (máte dva platy), abyste byli schopni během pěti let splatit minimálně 30 % pohledávek věřitelů. Úhrada dluhů probíhá formou splátkového kalendáře nebo prodeje majetku. Podáním společného návrhu na oddlužení se významně snižuje společný dluh manželů a i celé insolvenční řízení je méně finančně náročné.

Pokud nejste manželé, ale přesto žijete ve společné domácnosti jako druh a družka, do společného oddlužení nemůžete, i když máte společný majetek. Druh a družka musí žádost o ddlužení podat samostatně.

Partneři a majetkové vztahy

Mnoho lidí má před institucí manželství velký respekt a partneři raději spolu žijí v trvalém svazku tzv. bez papíru. Zákon však v tomto případě pojem společné jmění nezná, to znamená, že pouhým sdílením společné domácnosti nevzniká žádný společný majetek. Jestliže se oba partneři dokážou na všem dohodnout, jasně si vymezí veškerá svoje práva a povinnosti, zejména při správě majetku, nelze nic namítat. Ale zásadní věcí se stává určení majetkových vztahů při existenci dluhů, které jsou vymáhány soudní cestou a exekučním řízením. Stejně tak v situaci, kdy dochází k ukončení vztahu a je třeba vypořádat majetek, který společně užívali.

Jak už bylo řečeno, u partnerů žádné společné vlastnictví nevzniká, proto bývá majetek ve výhradním vlastnictví jednoho z nich. Jestliže pořizují majetek společně, nabývají ho do spoluvlastnictví a velikost podílů se může značně lišit. Každý z partnerů pak může se svým podílem nakládat dle vlastní vůle. Samozřejmě, že partneři mají možnost veškeré majetkové vztahy upravit dohodou a vymezit, které věci komu patří a v případě spoluvlastnictví jasně určit velikost podílu.

Partneři a vypořádání dluhů

Obecně platí, že partneři mohou mít společné dluhy jen za předpokladu, že je oba společně vědomě převzali. Když jsou tedy partneři zavázáni k splácení dluhu společně a nerozdílně, může věřitel požadovat úhradu dluhu po kterémkoli z nich. V ostatních případech má každý partner svůj dluh, který druhý partner není povinen plnit.

Pokud není dluh společný, je k uspokojení pohledávky věřitele použit jen majetek partnera, který závazek převzal. Je-li spoluvlastníkem určité věci, pak k uspokojení dluhu může být použit jen jeho spoluvlastnický podíl. Častý problém však nastává, kdy exekutor vstoupí do bytu, v němž dlužník bydlí a kde je poměrně komplikované určit věci vlastníka, které oba partneři používají společně. Exekutor sice může odvést i věci ve vlastnictví druhého partnera, ale ten se samozřejmě může bránit doložením vlastnického práva k dané věci a podat vylučovací žalobu. V partnerskému svazku se tedy nikdy dluhy každého z nich nedotýkají majetku druhého partnera, což je pro někoho možná důvod, proč neuzavírat manželství.

Vzít si neuváženě půjčku, tajit dluhy před manželem a ohrozit majetek rodiny případnou exekucí je více než nezodpovědné. V praxi však takovému jednání nahrávají i bankovní úvěry, kdy úvěrovou smlouvu uzavře pouze jeden manžel a druhému z manželů nemůže banka poskytnout žádné informace bez souhlasu manžela, který smlouvu podepsal, jelikož by porušila bankovní tajemství. Stejně tak nejsou přístupné informace z registru dlužníků. A přitom druhý partner nese veškeré právní důsledky. Proto vždy myslete na zadní kolečka!

Napsat komentář