Manželé se můžou oddlužit společně. Kdy se to nejvíc vyplatí?

Máte dluhů plnou hlavu a už je nedokážete ukočírovat? Celková dlužná částka je natolik neúnosná, že je naprosto nemožné, abyste ji vůbec někdy splatili? Pokud nemáte ani žádný majetek, bezvýchodná situace jen stěží nalézá řešení. Pro extrémně předlužené jedince však ještě svítá poslední jiskřička naděje – osobní bankrot. Ten se snaží tonoucím nahodit záchranný kruh a z rozbouřeného moře nesplacených půjček je dopravit na poklidný břeh. Ovšem osobní bankrot má svá jasná pravidla a tudíž není vhodný pro každého. Pokud navíc žijete v manželském svazku, nesplacené závazky ohrožují i druhého z partnerů. V manželství se však můžete nechat oddlužit společně. Ale ne vždy se to vyplatí. Záleží na tom, jestli jste dluhy nasekali oba dva dohromady a nebo některý z vás ještě před uzavřením sňatku. Jaké tedy nalézt optimální řešení? Vyhlášením osobního bankrotu se sice po pěti letech všech dluhů zbavíte a věřitelé vám dají jednou provždy pokoj, ale po celou dobu oddlužení rozhodně nebudete mít na růžích ustláno. Pokud s tím počítáte, směle do toho. V prvé řadě se musíte prokousat značnou administrativní zátěží a požádat soud, aby vám osobní bankrot povolil.

Základní pravidla osobního bankrotu

Podmínky osobního bankrotu jsou stanoveny dle insolvenčního zákona a nelze je automaticky aplikovat na všechny dlužníky. Proto o vyhlášení osobního bankrotu rozhoduje soud. Ten určí, zda jste schopni základní pravidla naplnit či nikoli. Pokud podmínkám oddlužení nedokážete vyhovět, soud vaši žádost zamítne. Pravidla osobního bankrotu jsou stejná jak pro individuální oddlužení, tak pro společné oddlužení manželů. Prvním předpokladem je, že máte závazky nejméně u dvou věřitelů, které již delší dobu nedokážete splácet. To znamená například, že pokud dluhy vznikly z kreditní karty a zároveň máte spotřebitelskou půjčku u jedné banky, podmínky osobního bankrotu nenaplníte. V případě, že máte neuhrazené závazky plynoucí z kreditní karty a úvěr u nebankovní společnosti, první podmínka pro oddlužení je splněna. Současně je ale také nutné dostatečně vydělávat, abyste dokázali během pěti let splatit minimálně 30 % svých závazků.

Dluhy v manželství

Tím, že naplníte základní podmínky osobního bankrotu ještě není zdaleka vyhráno. Pokud žijete s partnerem v manželském svazku, je dobré uvážit, zda využít společné oddlužení manželů a nebo se raději oddlužit jako jednotlivec. V takové situaci záleží také na tom, kdy a jak dluhy vznikly. Zda je nadělal některý z partnerů v době před uzavřením sňatku nebo i během manželství avšak bez vědomí druhého, případně se oba partneři zadlužili společně.

Při společném oddlužení manželů se do celkové dlužné částky počítají všechny dluhy vzniklé za dobu manželství, i kdyby je nadělal jen jeden z nich a nebo je nabyl ještě v době před svatbou. Do celkové výše dluhu se započítává nejen původní výše závazku, ale i veškeré smluvní pokuty, úroky z prodlení, sankční poplatky, soudní výlohy, náklady na právní zastupování věřitelů a náklady exekučního řízení.

Jestliže máte nesplacené závazky dohromady jako manželé, pak je určitě dobré také společně podat žádost o osobní bankrot. Z právního hlediska to má pro vás spoustu výhod. Kdyby o oddlužení totiž požádal jen jeden z partnerů, pak by věřitelé měli i nadále možnost po druhém z nich vymáhat dlužnou částku a to až ve výši 70 % prostřednictvím exekuce.

Když je ale zadlužený jen jeden partner z dob před sňatkem a nebo se zadlužil během manželství bez vědomí druhého partnera, pak je určitě lepší zvolit variantu individuálního osobního bankrotu. Pokud si například jeden z manželů nabral spotřebitelské půjčky a na úvěrové smlouvě není podpis druhého z manželů, pak proti němu nemůže věřitel zahájit exekuci.

Společné oddlužení manželů ušetří peníze

Pokud vstoupíte do osobního bankrotu společně jako manželé, bude to mít pro vás spoustu nesporných výhod. Při společném oddlužení se manželé považují za jednu osobu, takže stačí, když během pěti let zaplatíte dohromady 30 % z celkové výše dluhu. Kdybyste podali každý žádost o oddlužení samostatně, pak byste také každý zvlášť museli uhradit třetinu dlužné čátky, což by v konečném výsledku při společném soužití činilo 60 %. Zbytečně byste tak zaplatili více, než je nezbytně nutné.

Také samotný návrh na společné oddlužení manželů bude pro vás podstatně levnější. V tomto směru zaznamenal insolvenční zákon v poslední době zásadní změny a návrh na osobní bankrot smí podat jen k tomu určené osoby (advokáti, notáři, insolvenční správci, akreditované neziskové organizace, exekutoři). Za sepsání a podání návrhu na oddlužení zaplatíte poplatek: u individuálního osobního bankrotu se platí 4 000 Kč, za návrh na společné oddlužení manželů zaplatíte 6 000 Kč (tedy méně než dvojnásobek). Poplatek však není nutno hradit předem, jeho výše se promítne do insolvenčních splátek celého dluhu.  

Jak manželé splácí dluh?

Pokud naplníte všechny podmínky insolvenčního zákona rozhodné pro vyhlášení osobního bankrotu, pak soud povolí oddlužení a věřitelé určí způsob oddlužení. Ten probíhá buď splátkovým kalendářem a nebo prodejem majetku dlužníka, při kterém se zpravidla zpeněží věci vysoké hodnoty jako auto nebo nemovitost. V mnoha případech a daleko častěji probíhá oddlužení formou splátkového kalendáře.

Jestliže budete dlužnou částku splácet jako manželé, pak se ze součtu vašich čistých příjmů odečte nezabavitelná částka ve výši 12 450,66 Kč a dále nezabavitelné částky na všechny vyživované osoby. Vyživovací povinnost k sobě mají navzájem i manželé, což činí částku 3 112,66 Kč. Stejná částka se odečte za každé vyživované dítě v domácnosti. Po odečtení všech nezabavitelných částek jde celý společný zbytek příjmů na úhradu insolvenčních splátek. Splácení dluhů se pak nadále řídí pravidly přednostních a nepřednostních pohledávek (výživné na dítě žijící v jiné domácnosti, dluhy na sociálním zabezpečení, úvěry, půjčky,…). Tím pádem také společné příjmy rozhodují o tom, zda na osobní bankrot dosáhnete. Proto je také dobré si propočítat, kolik byste platili při individuálním nebo společném oddlužení.

V případě, že by i příjmy obou manželů nebyly dostačují ke splácení dluhu (ať už společného nebo jen jednoho z partnerů) a tím pádem by byla v ohrožení vaše střecha nad hlavou, může být řešením navýšení příjmů pomocí darovací smlouvy od příbuzných.

Rozvodem se dluhu nezbavíte

Návrh na společné oddlužení manželů mohou podat pouze osoby, které jsou ke dni podání návrhu na oddlužení prokazatelně manželé (oddací list). Po celou dobu insolvenčního řízení jsou považováni za nerozlučné společníky a nic na tom nezmění ani případný rozvod. I když se spolu rozvedete, až do konce oddlužení musíte splácet a plnit všechny podmínky osobního bankrotu. Pokud jeden splácet přestane, celé břemeno zůstane na druhém. Když se nepodaří za dobu pěti let zaplatit minimálně 30 %, skončí osobní bankrot neúspěchem pro oba. Věřitelé se budou moct i nadále domáhat zbývající dlužné částky a budete muset uhradit vše do poslední koruny.

Insolvenční zákon čas od času zaznamenává různé změny a i dnes jeho podoba není konečná. Poslanecká sněmovna se chystá projednat další změnu, která by zrušila stanovenou minimální hranici 30 % povinně splaceného dluhu. Tím by se otevřela cesta z dluhové pasti i pro lidi s nízkými příjmy, kteří nedokážou zaplatit ani třetinu. Další změny by se měly týkat prodeje majetku dlužníka. Kdy další novela insolvenčního zákona vejde v platnost, je však otázka.