Příspěvek na hmotnou nouzi 2016

hmotna nouze

Příspěvek na hmotnou nouzi je formou pomoci jednotlivcům či celým rodinám, kterým jejich sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb a není v jejich silách tuto situaci změnit. Přitom se za osobu v hmotné nouzi nepovažuje osoba, jež se nesnaží vlastním přičiněním svoje příjmy zvýšit, ať už aktivním hledáním zaměstnání, prodejem nebo využitím svého majetku, případně uplatněním nároků a pohledávek. Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi je příspěvek na živobytí, který pomáhá rodině či osobě při nedostatečném příjmu. Při vlastním posouzení nároku na dávku se vychází jednak z životního minima a dále z čistého příjmu za poslední 3 měsíce. Zákonem jsou rovněž zvýhodněny pracující osoby, ikdyž jejich příjem je pro zabezpečení základních životních potřeb nedostačující, ale pro účely dávek je započítán ze 70%. Nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci se započítává z 80%. Nárok na dávky v hmotné nouzi ovlivňuje řada faktorů a po jejich posouzení je vám dopočítána maximální hranice životního nebo existenčního minima.

Mezi dávky v hmotné nouzi patří:

  • příspěvek na živobytí
  • doplatek na bydlení
  • mimořádná okamžitá pomoc

Co je životní minimum?

Jedná se o minimální společensky uznanou hranici měsíčního příjmu, která je schopna pokrýt základní potřeby jako je jídlo, oblečení, hygiena. Pro jednotlivce je stanovena částka až 3 410 Kč měsíčně.

Co je existenční minimum?

Jedná se o minimální hranici příjmu nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb na úrovni umožňující přežití. Pro jednotlivce je stanovena částka 2 200 Kč měsíčně.

Kde podat žádost

Žádost o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se podává na předepsaném formuláři na příslušné pobočce Úřadu práce České republiky dle místa trvalého bydliště. Zde jsou rovněž tiskopisy k dispozici a nebo je naleznete v elektronické podobě na webovém portálu MPSV. Dávky můžete čerpat i v případě, pokud jste ztratili svoje doklady a nemáte prostředky na zaplacení poplatků spojených s vydáním nových dokladů.

Jak dlouho lze příspěvek na hmotnou nouzi pobírat

V každém kalendářním měsíci se dávka znovu posuzuje a je opakovaně přiznána , jestliže jsou splněny veškeré její podmínky. Dávky pomoci v hmotné nouzi nelze přiznávat zpětně, jsou vždy posuzovány od prvního dne v měsíci, kdy nastala sociální událost. Pokud trvá stav hmotné nouze, dávka je poskytována.

37 komentářů k “Příspěvek na hmotnou nouzi 2016

Napsat komentář: Anonym#882 Zrušit odpověď na komentář