Poradna pro OSVČ: Jak řešit nezaplacenou fakturu?

Nezaplacené faktury trápí nejen drobné živnostníky, ale i malé a střední firmy. Je běžnou praxí, že poskytnete klientovi službu nebo dovezete objednané zboží, ale uhrazení faktury se již nedočkáte. Bohužel, Češi na rozdíl od jiných západních evropských zemí, mají špatnou platební morálku přímo v krvi a uhradit faktury po splatnosti nebo vůbec mnozí považují za úplně normální. Prostě pořád čekají, až přijde nějaké silné varování, které je k placení donutí. Přitom malé faktury do 20 000 korun malé firmy často ani nevymáhají, jelikož se obávají zbytečných nákladů a časových průtahů. Řada nezaplacených faktur tak končí promlčením a jiné pak firmy odprodají za 10% hodnotu. Jenomže to vše znamená pro věřitele zásadní ztrátu na zisku. Jak tedy zatočit s bídnou platební morálkou? Pojďme se podívat, jaké máte jako věřitel možnosti.

Drobní živnostníci jsou nejčastěji věřitelé i dlužníci

Pokud jste na základě objednávky řádně dodali zboží nebo službu, je vaším právem požadovat po zákazníkovi plnění ze smlouvy, tzn. zaplacení kupní ceny. Ovšem paradoxem je, že samotnými dlužníky se většinou stávají právě drobní živnostníci a malé firmy. Co je k tomu vede? Většina firem nemůže totiž zavést vydání zboží nebo provedení služby pouze proti hotovosti, a tak v momentě, kdy bojují s nedostatkem cash flow, sami používají stejné praktiky dlužníků a odkládají proplacení faktury až do nejzazšího termínu. Výsledkem je druhotná platební neschopnost, která může v extrémním případě vést až k bankrotu. Někteří živnostníci v tichosti spoléhají na dobu promlčení, která v závislosti na oboru trvá nejdéle tři roky. Proto nikdy na nic nečekejte a nezaplacenou fakturu řešte včas. Vždyť už jen odesláním samotné faktury vzniká pohledávka.

Pošlete první upomínku

Zaslání upomínky je první krok, který byste měli podniknout po uplynutí termínu splatnosti. V řadě společností existuje nepsané pravidlo sedmi dnů, jež uvádí, že první upomínku je třeba poslat po sedmi dnech od data splatnosti neuhrazeného závazku. V první fázi by však upomínka nezaplacené faktury měla být jen slušným připomenutím. Nezaplacená faktura nemusí být vždy jen záměr, lidé nejsou stroje a někdy se prostě stane, že se něco někde pokazí – klient fakturu přehlídne v poště, spadne do spamu, dojde k administrativní chybě na vaší straně,… V takových situacích přináší zaslání upomínky efektivní výsledky. Navíc zákon nijak nestanovuje povinnost poslat upomínku, ani neukládá její formu, takže je to jen takový informační dopis, který má klienta upozornit na to, že vám něco dluží.

Pošlete druhou upomínku, buďte důraznější

Jestliže dlužník na první upomínku vůbec nereaguje a ani neuhradí pohledávku v náhradním termínu, pokuste se být trpěliví a napište mu ještě jednu. Opět můžete použít pravidlo sedmi dnů, ale buďte důraznější. Pokud se jedná o dlouhodobého zákazníka, jistě je v zájmu obou stran vyhnout se soudu, ale rozhodně je vhodné připomenout úroky z prodlení či smluvní pokuty. A aby klient pochopil, že vše myslíte vážně, sdělte mu, že následující upomínkou bude už rovnou předžalobní výzva.

Jakou formu má mít upomínka

Posílání upomínek není stanoveno zákonem, je jen na dobré vůli daného podnikatele, že dlužníka na neuhrazenou fakturu slušným způsobem upozorní. Jelikož nemá přesně určenou formu ani způsob doručení, je dobré řídit se všeobecnými pravidly.

Upomínka by měla obsahovat:

  • vaše identifikační údaje (jméno, název firmy, adresa, IČO,…)
  • informace o pohledávce – číslo faktury, variabilní symbol, částka, datum splatnosti
  • návrh nového termínu splatnosti

U upomínky rozhodně není dobré podceňovat způsob doručení, vždy volte písemnou formu komunikace – email, ideálně klasickou poštu s dodejkou. Právě díky dodejce se můžete dozvědět, zda-li adresát výzvu přijal, případně, z jakého důvodu mu nebyla doručena.

Předžalobní výzva

Pokud dlužník váhá se zaplacením faktury déle než 90 dní, nereaguje na výzvy věřitele a nebo jen slibuje, v drtivé většině případů nezaplatí vůbec. V tuto chvíli už nastává ta správná doba, abyste situaci řešili právní cestou.

V případě, že dlužník spolupracuje, nechte si podepsat uznání dluhu, což vám zajistí větší důkazní sílu před soudem a prodlouží promlčecí dobu.V případě vyšší dlužné částky sepište s dlužníkem notářský zápis o uznaní dluhu se souhlasem s vykonatelností pro případ, že závazek neuhradí. Tím získáte velkou výhodu, kdy v případě dalšího prodlení se můžete obrátit rovnou na exekutora.  

V případě, že dlužník vůbec nespolupracuje, pak je na místě přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky a podat žalobu na zaplacení. S jejím podáním neotálejte, jelikož vám běží tříletá promlčecí doba. Prvním krokem vymáhání pohledávky bude tzv. předžalobní upomínka dlužníkovi, kterou odešlete na jeho poslední známou adresu. Předžalobní upomínka je ve své podstatě výzva k plnění závazku, kterou musíte dlužníkovi odeslat nejméně 7 dnů před podáním žaloby. Dlužníkovi dává poslední možnost zaplatit dluh dobrovolně a vám, v případě, že u soudu uspějete, umožňuje činit si nárok na uhrazení nákladů řízení. Jestliže byl dlužník naposledy upomenut a dluh dobrovolně  nesplnil, následuje podání žaloby.

Podejte žalobu

S podáním žaloby vám může pomoci kterýkoli advokát. Jestliže jeho služeb nevyužijete, pak můžete ve sporech mezi podnikateli nárokovat základní paušální částku jako náhradu hotových výdajů s vymáháním. Samotné podání žaloby je rovněž zpoplatněno a soudní poplatek za podání žaloby činí 5 % ze žalované částky. Proto je v zájmu každého věřitele odeslat předžalobní upomínku a její odeslání doložit podacím lístkem z pošty.

Náležitosti žaloby jsou stanoveny zákonem a musí v ní být uvedeno:

  • přesné označení žalobce a žalovaného – jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, v případě právnické osoby – název, sídlo společnosti, IČO
  • kterému soudu je podání určeno, kdo je činí
  • v jaké věci, co jím sleduje, čeho se podáním domáhá
  • uvést skutkový stav s označením a doložením důkazů
  • uvést návrh, jaké rozhodnutí navrhujete soudu vydat
  • datum a podpis

Při podání žaloby dejte pozor na to, že jen faktura není právním důvodem vzniku dluhu, tím je teprve smlouva, ať už písemná nebo ústní. Z toho důvodu je dobré každé dodání zboží nebo služeb řádně zdokumentovat, vystavit objednávku, dodací list, atd.

Bude-li žaloba podaná u soudu bez chyby a veškerá tvrzení žalobce doložena listinnými důkazy, může soud bez jednání rozhodnout platebním rozkazem. V opačném případě může být nařízeno jednání, doplnění dalších důkazů nebo soud zašle žalovanému výzvu k vyjádření se k žalobě. Po skončení soudního řízení budete mít v ruce rozhodnutí soudu, které ukládá dlužníkovi povinnost zaplatit dluh ve stanovené lhůtě s poučením, že pokud tak neučiní, může být zahájen soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu můžete podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Ten se podává k okresnímu soudu v místě trvalého bydliště dlužníka a je zpoplatněn 5% poplatkem. Výslovně však musíte označit majetek, který má být výkonem postižen.

Druhou alternativou je podání exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi. Místní příslušnost není nijak omezena, proto si lze vybrat ze 155 soudních exekutorů v České republice. Za návrh nezaplatíte žádný poplatek, ale exekutor může požadovat zálohu. Exekutor si sám hledá majetek dlužníka a rozhoduje o způsobu vedení exekuce. Rizikem je, že pokud náklady exekuce nevymůže na dlužníkovi, pak při její bezvýslednosti můžete být zavázáni k jejich úhradě. Proto je dobré s exekutorem ve smlouvě o provedení exekuce určit horní hranici požadovaných exekučních nákladů.

Prevence před neplatiči

Jednou z možností, jak předejít nezaplacené faktuře po splatnosti je důkladné prověření budoucího klienta. Určitě je dobré získat reference na konkrétní firmu či osobu, jak na internetu, tak v obchodních kruzích. Dalším efektivním řešením je také pojištění pohledávek, které zabezpečuje návratnost financí do peněžního toku dodavatele a odvrací hrozbu, že na vlastní závazky nebudete mít dostatek peněz.

Napsat komentář