Máte v ruce vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu? Pořádně ho zkontrolujte!

 

Už jste dostali roční vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytové jednotky? Vzhledem k tomu, že se toto vyúčtování provádí nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku, je v současné době aktuálním tématem v mnoha rodinách. Pokud výše zaplacených záloh odpovídá běžné spotřebě z minulých let, není nutno se nad ničím pozastavovat. V opačném případě ale zbystřete pozornost, poptejte se sousedů a zjistíte-li závadu, vyúčtování reklamujte. Bydlet ve vlastním bytě je jistě příjemné, avšak mezi jednotlivými vlastníky bytových jednotek v domě musí být nastavena jistá pravidla, jak vyúčtovat zavedené služby. Jen tak si majitelé bytů mohou být jisti, že neplatí více, než by měli. Máte-li v bytě namontovány měřiče spotřeby vody a tepla, pak máte velkou výhodu. U domů, kde se například spotřebované teplo rozpočítává mezi všechny vlastníky podle velikosti bytu, může jedna domácnost doplácet na druhou.

Vyúčtování musí být do tří měsíců

Vyúčtování záloh na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytové jednotky by měli nájemníci dostat 3 měsíce po tom, co skončí vyúčtovací období, což je zpravidla od 1. ledna do 31. prosince. Vyúčtování se provádí na základě řádně vyplněných odečtových formulářů, které musí být od jednotlivých uživatelů bytů odsouhlaseny podpisem.

Nejdůležitějšími položkami ve vyúčtování jsou:

  • náklady na vytápění
  • dodávka teplé užitkové vody
  • dodávka pitné vody – vodné a stočné

Nejvíce peněz zaplatíte za teplo a teplou vodu, další služby spojené s bydlením, jako je například provoz výtahu, úklid domu, osvětlení společných prostor, tolik rodinný rozpočet nezatíží.

Pokud máte v bytě připevněné měřiče tepla na radiátorech a měřiče spotřeby teplé a studené vody, platíte jen sami za sebe. Jelikož každá rodina má odlišné zvyklosti, u někoho teče voda proudem a jiný musí mít doma tropy, je toto rozdělení nákladů více než spravedlivé. Vždy zaplatíte jen svoji skutečnou spotřebu, kolik ušetříte je jen a jen na vás.

Rozdělení ostatních nákladů na chod domu se zpravidla řídí velikostí bytu a jsou stanoveny zákonem o vlastnictví bytu. Ten však umožňuje, aby se vlastníci bytových jednotek dohodli na jiném rozúčtování, pokud všichni podepíší dohodu. Rozúčtování nákladů je také možné provést dle počtu osob v bytě, což je ale na druhou stranu dost problematické. Někdo musí vést evidenci a neustále kontrolovat aktuální pohyb osob v bytě. Čím více bytů v domě je, tím více se tyto dva způsoby rozúčtování blíží k sobě.

Vyúčtování služeb vždy zkontrolujte

K platbám za služby se vztahuje několik právních předpisů a například takový výpočet spotřeby tepla bývá velmi složitý. Na papíře jste zahlceni záplavou čísel, ve kterých se ani trochu nevyznáte. Často lidé, než by přiznali, že vyúčtování nerozumí, raději nad ním mávnou rukou a bez řečí poslušně platí. A přitom by možná ani nemuseli.

Vyznáte se alespoň v základních zkratkách?

  • TE – teplo
  • TUV – teplá užitková voda
  • ZS – základní složka
  • SS – spotřební složka
  • Pd – poměrový dílek

Přesný podrobný rozpis musí správní firma , která pro společenství vlastníků jednotek provádí správu domu a vyúčtování záloh, předložit vlastníkům jen u nákladů na teplo a ohřev vody. U dalších služeb se vyúčtování omezuje pouze na strohý výčet zaplacených záloh za ně a skutečných nákladů.

Přitom z vyúčtování byste měli jednoduše vyčíst celkovou výši nákladů u jednotlivých položek na celý dům. Vyúčtování musí rovněž definovat způsob rozdělení celkových nákladů na jednotlivé jednotky a výši nákladů na jednotlivé služby připadající na konkrétní jednotku.

Podrobné vyúčtování nákladů

Výpočet nákladů na vytápění (TE) se provádí jednak ze základní složky (ZS), jejíž výše může činit 40 % – 50 % celkových nákladů na teplo v domě, a jednak ze spotřební složky (SS), která může činit 50 % – 60 % celkových nákladů na teplo v domě. Konkrétní poměr mezi základní a spotřební složkou v rámci uvedených limitů může společenství vlastníků jednotek schválit na členské schůzi. Základní složka se rozúčtuje podle vytápěné plochy, tedy konkrétně poměrem velikosti započitatelné podlahové plochy jednotky k celkové započitatelné podlahové ploše všech jednotek. Spotřební složka se rozúčtuje podle spotřeby na poměrových měřidlech.

Vyúčtování nákladů na teplou užitkovou vodu (TUV) se provede tak, že se vlastníkům jednotek vyúčtují náklady na vodné a stočné na teplou vodu a dále náklady na ohřev teplé vody.

Náklady na vodné a stočné na teplou užitkovou vodu se vyúčtují podle náměrů vodoměrů měřících spotřebu teplé užitkové vody v jednotlivých jednotkách.

Náklady na ohřev teplé užitkové vody se skládají opět ze dvou složek; a to základní složky (ZS), která činí 30 % z celkové částky nákladů na ohřev a vypočítá se podle vytápěné plochy bytu, a spotřební složky (SS), která činí 70 % z celkové částky nákladů ohřevu. Obsahuje výpočet podle naměřených stavů na podružných vodoměrech na teplou užitkovou vodu.

Náklady na dodávku studené vody, nebo-li vodné a stočné, se vyúčtují vlastníkům jednotek na základě náměrů vodoměrů měřících odběr pitné vody v jednotlivých jednotkách.

Náklady na provoz výtahu platí vlastníci ve třetím a vyšším nadzemním podlaží, nebo i nižším, pokud ho denně využívají.

Náklady na úklid domu nejsou pevně stanoveny vyhláškou, řídí se konkrétní velikostí bytu a zpravidla odpovídají místně obvyklým cenám.

Náklady na osvětlení společných prostor jsou vyúčtovány vlastníkům podle velikosti bytu v domě. Mohou zahrnovat i drobné opravy elektroinstalace a výměnu žárovek.

Co dělat, když máte pochyby?

Pokud jako vlastník bytové jednotky s některou položkou ve vyúčtování nesouhlasíte, můžete ji reklamovat. Reklamaci můžete uplatnit zpravidla do 21 dnů od obdržení vyúčtování přímo u správní firmy nebo u výboru společenství vlastníků, nejlépe písemnou formou. V případě, že máte pochybnosti o správnosti výše náměrů na vodoměrech, můžete nechat vodoměry přezkoušet u autorizované osoby.  

Splatnost nedoplatků a přeplatků je většinou stanovena do 31. 7. příslušného kalendářního roku. K tomuto výsledku je možno započíst přeplatky a nedoplatky z vyúčtování minulých let či přeplatky a nedoplatky nájmů a ostatní nedoplatky.

Napsat komentář